فیلم | حتی اجرای زنده هارون افشار هم در جاری چاپ شده است


انتهای پیام

فیلم نوشتا | روزی کدام ممکن است ویولن اجرای زنده هارون افشار نواخته تبدیل می شود، او اولین حضور شخصی را در عدالت نیوز انجام داد.