فیلم| پاسخ افراد به کتک مصرف کردن کودک توسط بزرگسالان



گروه ویدئو الف،  
4010208001

اگر ببینید تعدادی از شخص بزرگ شده درحال کتک‌زدن منصفانه کودک هستند، چه می‌کنید؟ پاسخ افراد را {در این} فیلم ببینید.