فیلم| پشت پرده تجارت زنان متکدی با کودکان همیشه در خوابگروه ویدئو الف،  
4010228001

 روزانه بسیاری کودک را میبینیم که در دامن زنی که تکدی گری میکند خوابیده اند. اما کسی نمی پرسد این کودک از کجا آمده یا چه نسبتی با این زن دارد .