فینال آمار کرونا


 
به گزارش وبدا، {در این} اطلاعیه آمده است:
 
به همان اندازه کنون ۶۴ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۴۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۳۲ نفر دُز اول، ۵۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۷۶۹ نفر دُز دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۴۰ نفر، دُز سوم واکسن کرونا را تزریق کرده اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع واکسن های تزریق شده در ملت به ۱۴۸ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۸۴ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۴۱ دُز رسید.
 
در در یک روز واحد دیروز ۳۰ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵۱۳ دُز واکسن کرونا در ملت تزریق شده است.
 
اجتناب کرده اند دیروز به همان اندازه همین الان ۱۲ اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه معیارهای قطعی تشخیصی، ۶۹۷ فرد مبتلا جدید تحت تأثیر کووید۱۹ در ملت ایجاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۲۸ نفر اجتناب کرده اند آنها بستری شدند.
 
مجموع مبتلایان کووید۱۹ در ملت به ۷ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۲۳ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر رسید.
 
متاسفانه در کل ۲۴ ساعت قبلی، ۱۸ فرد مبتلا کووید۱۹ جان شخصی را اجتناب کرده اند کف دست دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع جان باختگان این بیماری به ۱۴۱ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۱۱۴ نفر رسید.
 
خوشبختانه به همان اندازه کنون ۶ میلیون ۹۸۹ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۵۸ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان، افزایش یافته را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو اجتناب کرده اند بیمارستانها ترخیص شدند.
 
منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۸ نفر اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید۱۹ در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستانها تحمل مراقبت قرار دارند.
 
به همان اندازه کنون ۵۱ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۲۱۵ هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۳۱۴ آزمایش تجزیه و تحلیل کووید۱۹ در ملت {انجام شده} است.
 
در جاری حاضر ۰ شهرستان در وضعیت زرشکی، ۳۳ شهرستان در وضعیت نارنجی، ۳۲۱ شهرستان در وضعیت زرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۹۴ شهرستان در وضعیت آبی قرار دارند.