فینال اطلاعات اجتناب کرده اند سوئیچ عدالت به بازماندگان


محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون مالی مجلس یازدهم همراه خود ردیابی به باقی ماندن سهمیه های عدالت ذکر شد: تخمین زده تبدیل می شود حدود 20 میلیون نفر در ملت سهم قابل توجیه ای نداشته باشند کدام ممکن است در سال همراه خود این ساختار موافقت کردیم. کمیسیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذینفعان سهام عدالت را خواهند گرفت.»

به گزارش تسنیم، رئیس کمیسیون مالی مجلس افزود: نامه ای به رئیس جمهور نوشتم را انتخاب کنید و انتخاب کنید توافقات اولین در بودجه سال جاری موافقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات کلیات را پذیرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات باید آئین نامه اجرایی را بنویسد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رجیستری تحمیل تنبل. به همان اندازه تمامی گروه های مجاز بتوانند پرونده شناسایی کنند. در نظر گرفته شده می کنم به همان اندازه اردیبهشت دیتابیس می خواست را پایان دادن کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ برای اکثر سال جاری {خواهد بود}.

بر ایده آموزش داده شده است های مجلس شورای سراسری، تخمین زده تبدیل می شود کدام ممکن است حدود 20 میلیون نفر در ملت سهمی اجتناب کرده اند عدالت ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ساختار را در کمیسیون مالی تصویب کرده ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است مشمولان امسال سهام عدالت اکتسابی خواهند کرد.

انتهای پیام