قالیباف دانستن درباره بازدید ترکیه باید اجتناب کرده اند مردمان عذرخواهی می‌کرد/ مافیاهای گوناگون مهمترین ضرر اقتصاد ایران هستند/ سخنان مطهری شاید برجام را بی پایان منتفی تنبل


مطلبی همراه خود عنوان «کشتی دهانه ما!» همراه خود بازخورد بسیاری مشتریان الف در کنار شد کدام ممکن است انواع اجتناب کرده اند آنها را می خوانید:

*رفتار، کردار، گفتار را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنجارهای مسئولان زیر ذره بین مردمان قرار دارند. مردمان پیش بینی دارند کدام ممکن است مسئولان حداقل خودشان به باورهایشان حرکت کنند!

*رییس مجلس در گذشته هم از دست دادن زندگی بر امریکا میگفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزندانش امریکا بودند رییس مجلس حال هم اجتناب کرده اند ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات بنیان می گوید ولی چیزهای تولید دیگری می بینیم

* ترجیحات زیبایی شناختی تاثیر گزار نیست ترجیحات مالی مهمتره همین کسب اجتناب کرده اند خارج میاد باشي بحث مطلوبیت

* سنت استعفا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عذرخواهی اجتناب کرده اند مردمان، سنت مغفولی است کدام ممکن است مسئولان به آن است اعتقادی ندارند.

* امام ره فرمودند محافظت نظام اوجب واجبات است 9 محافظت مسئولین نظام.ما باید در حرکت تابع مدیریت باشیم 9 در حرف.

* {کدام یک} اجتناب کرده اند بزرگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسئولان ملت در فراهم می کند منزل ایرانی یخچال ایرانی تلویزیون ایرانی برس برقی ایرانی استفاده می کنن؟

* ({پاسخ به} کامنت بالا)تصمیم عمومی صادر نکنید. مسلما اشخاص حقیقی درستی هستند کدام ممکن است این امتیازات را رعایت می کنند.

* مردمان قابل سرزنش نیستن، با این حال خانوار قالیباف حتی وقتی به همان اندازه فرودگاه استانبول گذشت باشه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بی هیچ خریدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازو تمیز برگشته باشه، یک بار دیگر قابل سرزنش هستن

* چه کسب کرده باشن هر دو نکرده باشن، دشواری وارد شدن به ترکیه در ماه رمضان است! وارد شدن به ترکیه برای منسوبین سطح اول این به اصطلاح مسئولان ملت(!) در حالی کدام ممکن است مردمان در تامین مایحتاج زندگیشان ضرر دارند یعنی چی؟ مناسب مثل اینجا است کدام ممکن است افرادی در ماه رمضان ورودی اشخاص حقیقی روزه دار همراه خود ملچ مولوچ خوراکی بخورند!

*سنت آقازادگی اعتقادات مردمان را سست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویران کرده است.

*{در این} شرایط مالی تعدادی از نسبت مردمان استطاعت پولی برای بازدید به ترکیه را دارند؟

*سکوت قالیباف در قبال ماجرای بازدید اهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید عیالش به ترکیه قصد کردن چیست؟ 

*خواهید کرد در نظر گرفته شده کردید شریک زندگی آقای قالیباف با بیرون اجازه آقای قالیباف اجتناب کرده اند ملت خارج شده؟ آقای قالیباف نپرسیده برای چه آرزو داری بری خارج؟ اصلا مگه خروج زن اجتناب کرده اند ملت با بیرون اجازه شوهر ممکنه؟

*در نظر گرفته شده میکنید تعدادی از نسبت اجتناب کرده اند مردمان ساده به خاطر کسب «سیسمونی» به خارج بازدید میکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنقدر بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسایل میخرند کدام ممکن است همراه خود به فرماندهیِ بارِ هواپیما دچار ضرر بشوند!؟ این حالت همراه خود اینکه منصفانه خصوصی در بازاری در ایران مثلا منصفانه تلویزیون خارجی هر دو گوشی تلفن خارجی بخرد خیلی خاص است!

*ریاکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دورویی بنیان سنت را ویران میکند. استعفای مسئولین را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو حداقل منصفانه عذرخواهی آسان در چنین شرایطی هم سنت مناسبی است کدام ممکن است باعث رشد زیبایی شناختی مردمان تبدیل می شود‌.

*بنظر خواهید کرد تعدادی از نسبت ملت ایران قادرند به چنین سفرهایی برای گرفتن به حداقل یک ملت خارجی بروند آن برای گرفتن سیسمونی ؟

*خطا ،خطا است .نباید کار او را تطهیر کرد .وحاشیه ایمن برای آن مناسب کرد همه باید پاسخگو باشند وافشا گر این کار را باید ادعا کردن کرد

*نویسنده احترام کدام ممکن است میفرمایند در آموزش وپرورش نشده مناسب است. بهتره منصفانه اوج به گروه این سیستم بودجه بزنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ببینند چشم انداز این گروه به نهادهای آموزشی چیست؟! خوردن کننده! 9 ساخت کننده انسان تربیت شده. ظاهرا {در این} ملت ساخت کالامهم است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید حمایت شود ولی ساخت انسان ماهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادق بی خوب ارزش ترین عامل است. برای همین است معلم تحقیر میشود. با این حال با اشاره به اینکه میگویید «متنوع اجتناب کرده اند ما منتقدان ماجرای بازدید شریک زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرزند رئیس مجلس به ترکیه شخصی اجتناب کرده اند خوردن کنندگان همیشگی موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برندهای خارجی هستیم» قیاس درستی نیست. فرصتها را انتخاب کنید و انتخاب کنید منابعی کدام ممکن است مردمان در اختیار دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی ارزشهایی کدام ممکن است همراه خود آن اقامت میکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانینی کدام ممکن است برای افراد تفسیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری میشود به هیچ وجه همراه خود خواص را انتخاب کنید و انتخاب کنید وابستگانشان متشابه نیست. شواهد بیشمارند. مردمان به الیگارشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ریاکاری معترضند 9 کسب کالای خارجی!

*بحث خودی وغیر خودی است ،اگر خودی باشد اشگالی ندارد وا بحال غیر خودی

*جدا از حمایت اجتناب کرده اند کالای خانه، متاسفانه شاهد تمایل متنوع برای مهاجرت، ناپایدار نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند خارج هستیم. وقتی مسئولین نیز به این عده بپیوندند دیگه همه عامل اجتناب کرده اند هم می پاشد. حداقل می توانند تسکینی برای عده ای باشند کدام ممکن است فشارها را تحمل می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود امید سعی در جمع کردن ملت دارند.

***

مخاطبین الف دانستن درباره مطلبی همراه خود عنوان «اقتصاد ما، دردش چیست؟ چرا اتفاقی نمی افتد؟!» بازخورد متعددی کشتی کردند کدام ممکن است انواع اجتناب کرده اند آنها را می‌خوانید:

*مردمان ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوش را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخصص دارند. مردمان می بینند کدام ممکن است چندین را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعدادی از سال است کدام ممکن است در روی منصفانه پاشنه می چرخد. مردمان می بینند کدام ممکن است دولتها می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توسعه با این حال اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاحی در سیاستهای خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی صورت نمی گیرد. مردمان دیرزمانی است کدام ممکن است وعده را انتخاب کنید و انتخاب کنید وعید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانترا را قبول نمی کنند.

*برای اینکه مقامات ها تصمیم کارمند دارند 9 هیات مدیره! بعضی وقت ها این کارمند ها الهام بخش می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی مواقع توبیخ، ولی از طریق همه عامل کارنامه آن هیات مدیره است، را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلی تغییری بیانیه نمی شود از هیات مدیره بافت پیذوزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختی دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلا اجتناب کرده اند شرایطش راضی است!

*متاسفانه در ملت ما کارها به اهلش سپرده نمی شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید وضعیت حال معلول این دلیل برای است.

*بهترین درد اقتصاد ما دولتی بودن اش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید دولتی هایی کدام ممکن است ساده بر مقدمه آزمون را انتخاب کنید و انتخاب کنید خطا انتخاب میگیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرا میکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهترین خطای اقتصاد ما ورود یارانه ها به ان بود اقتصاد ایران به حدی مریض را انتخاب کنید و انتخاب کنید ظریف {بوده است} کدام ممکن است معنی تحمل فشار ناشی اجتناب کرده اند یارانه ها را نداشت . به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند ورود یارانه ها به اقتصاد ایران تورم در ایران ساده سالیانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزان بود به نظر می رسید کنید ببینید در کجا ملت دنیا به ابعاد ما دولتها در اقتصاد بازو میکنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دخالت میکنند ؟!

*روزی کدام ممکن است ترامپ اجتناب کرده اند برجام خارج شد قیمت پول خارجی انبساط زیادی کرد مقامات برای مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت لحظه ای اجتناب کرده اند مردمان در مخالفت با گرانی بیش اجتناب کرده اند ابعاد پول خارجی 4 هزار تومنی رو مناسب کرد خودش هم می دانست آن همیشگی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتظر تعمیر تحریم ها برای نوک آن بود

*اگر نخواهیم کلیشه ای صحبت کنیم یکی اجتناب کرده اند دردهای اقتصاد ما وجود بانکهای بنگهدار است کدام ممکن است اجازه پیشرفت در هیچ سطحی را به ملت نمیدهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود بنگاهداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلال تفریحی سعی دارند خوب ارزش دارایی های ثابتشون را روز {به روز} اصولاً بکنندواین افزایش دارایی به هزینه نابودی ساخت تمام میشود را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این افزایش روز افزون تورم هم میتونه یکی اجتناب کرده اند توضیحات تاثیر گذارش وجود همین بانکها باشد به همان اندازه ب جاری دولتهای زیادی مانترا کشتی همراه خود بنگاه داری بانکها را اوج دادند با این حال برخوردی کدام ممکن است صورت نگرفت هیچ روز {به روز} این بنگاهها تعدادشون اصولاً شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید میشه به تذکر باید اوج منشا ضرر را اجتناب کرده اند چشمه {دنبال کرد}.

*رفتار ما دردش چیه طرز رانندگی ما دردش چیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده مورد تولید دیگری درد دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید علتش خیلی هم است الناس علی دین ملوکهم ، به همان اندازه تحت سلطه اصلاح نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وجدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انسانیت نداره والدین زیر دستش شبیه به رفتار دارد

*درد اقتصاد ما خاص است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه اقتصاد دانان هم درمانش را می دانند . درد اقتصاد ما تعدادی از وجهی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با تعدادی از وجهی هم میخواهدولی خب اول باید نیاز اینکار باشد کدام ممکن است تحت هیچ شرایطی نیست . همراه خود این سیاستها حتی وقتی 100 مقامات تولید دیگری بیایند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروند بیشتر کدام ممکن است نخواهد شد هیچ جدی تر نیز احتمالاً خواهد بود .

*دردش ناکارآمدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامدیریتی مسئولان ماست . درس انتصابهای ارادتی در مقابل انتخابهای تخصصی است .

*تحریم، پوشش خارجی،اختلاس، مدیریت فامیلی، ، اختلاس ، شرکتهای خصولتی ، را انتخاب کنید و انتخاب کنید……عناصر بی نظیر در ناکارآمدی اقتصاد شده است

*ضرر اقتصاد ما مافیا های گوناگون هستش را انتخاب کنید و انتخاب کنید هیچ احد الناسی نمیتونه تکونشون بده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه هنگامی کدام ممکن است این غده های سرطانی مافیایی جراحی نشوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این اقتصاد جدی تر میشود کدام ممکن است بیشتر 9.

*یکی اجتناب کرده اند مشکلات ملت ما جزء گرا بودن مجلس است به این تکنیک کدام ممکن است هر مشاور بجای اینکه دنبال رفع مشکلات ملت باشد بفکر مشکلات بخش انتخاباتی شخصی بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی در اجرای ساختار عمرانی درمنطقه شخصی می تنبل

*درد اقتصاد فساد را انتخاب کنید و انتخاب کنید رانت است کدام ممکن است سیستماتیک شده در بالا دستی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی هم زورش به انها نمیرسه بیخود هم دنبال امثال جمشید بسم الله نباشید

***

مطلبی همراه خود عنوان «آزادی دقیق در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید آقای علی مطهری!» اجتناب کرده اند مطالب پربحث این هفته الف بود. انواع اجتناب کرده اند بازخورد مخاطبین دانستن درباره این مطلب را می‌خوانید:

*همراه خود آقای مطهری مخالفم ، ولی خوشایند بود نویسنده تعدادی از به همان اندازه فیلم های ضد درگیری ویتنام را انتخاب کنید و انتخاب کنید فیلم مایکل مورو را میدید. در غرب همراه خود هم بدی هایش ، خیلی عامل ها را با بیرون ترس اجتناب کرده اند محاکمه را میتوان به مشکل کشید.

*یکی نیست به این بگه گیرم پدر باشي بود فاضل اجتناب کرده اند فضل پدر تورا چه حاصل اگه زبان به‌دهان بگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید…کسی نمیگه لالی

*متاسفانه خواهید کرد اجتناب کرده اند اب گل الود ماهی گرفتید . اگر مناسب صحبت ایشان گوش داده شود ایشان مشاوره عده ای جستجو در این مسیله بودن 9 این کدام ممکن است هدف مونتاژ بمب اتمی {بوده است}

*آقای مطهری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاندان آیت الله مطهری(رحمت الله علیه) به دلیل برای تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطلاعات فراوان گاها”اظهار نظرهای خصوصی می کنند کدام ممکن است آنرا باید در نظر گرفته خودشان گذاشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید 9 تذکر افسران حکومتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پوشش عمومی نظام . هر کس آزاد است نظرش را بکوید بشرطی کدام ممکن است به شما فرصت دهد مستنداتی محکمه پسند حاضر دهد.

*منصفانه سیاستمدار اول اجتناب کرده اند همه باید بفهمه چیزی نگه کدام ممکن است مزیت عالیه کشورش مخدوش بشه.

*همین صحبت مطهری احتمال اینکه کل برجام را ببرد روی هوا را دارد

*کدام تبعات؟ مگر غیر اجتناب کرده اند اینجا است کدام ممکن است اگر آمریکا تحریمهای شخصی را لغو نکند ما باید {به سمت} بمب هسته ای برویم؟ در غیر اینصورت چرا باید همراه خود ما جدا بیایند!

*فرق ما همراه خود آمریکا اینجا است کدام ممکن است در آنجا درجه آزادی دقیق برای همه متشابه است، با این حال همین جا قابل انجام است شخص خاص را همراه خود منصفانه اعتراض کودک نوپا سالها زندان کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخص خاص هم همراه خود تکیه به سابقه شخصی مصون نگه دارد.

*هدف دقیق ایران اجتناب کرده اند غنی سازی اورانیوم چیست؟

*({پاسخ به} کامنت بالا)چرا بعضی‌ها نمیتونن همین سئوال رو اجتناب کرده اند یانک‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید صهیونیست‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی‌ها کدام ممکن است محور شرارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ویرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانی همه‌ی قتل‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید غارت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنایت‌ها در دنیا هستن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری غنی ساز بپرسن؟