قدرت پرش های فرد به نقاط مختلف دروازه بسته به نیروی جاذبه او چقدر است؟


گروه ویدئویی A
4010517065

ارتفاعی که افراد می توانند بر روی سیارات و ستارگان مختلف بسته به جاذبه آنها بپرند به شرح زیر است: زمین 0.45 متر; مشتری 0.17 متر; نپتون 0.39 متر; زهره 0.49 متر; مریخ 1.18 متر; قمر زمین 2.72 متر است. پلوتون 7.11 متر; سرس 15.75 متر; میراندا (ماهواره اورانوس) 57 متر; فوبوس (ماهواره مریخ) 773 متر; خورشید 0 متر!!