قیمت «دارو» نباید افزایش یابد.


به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران، دكتر عليرضا رحيمونيا افزود: مردمان مي توانند شكايات شخصی را اجتناب کرده اند گراني داروها به سامانه 190 گفتن كنند.

به گزارش شبکه دا، وی افزود: مردمان علاوه بر این سامانه 190 می توانند شکایات شخصی را در خصوص گرانی داروها به طور قابل توجهی در 2 هر دو سه ماه قبلی به تماس گرفتن دارو، داروخانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدل های شخصی در پیام رسان واتس اپ مطرح کنند. همراه خود شماره 09901902029 هر دو به معامله با [email protected] نامه الکترونیکی بزنید به همان اندازه در اسرع وقت معامله با شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر