قیمت کتاب در آستانه نمایشگاه کاهش کشف شد


به گزارش تسنیم‌، در آستانه برگزاری سی‌را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران برخی اجتناب کرده اند متخصصان این بخش معتقدند کدام ممکن است نشر در جاری منافذ و پوست‌اندازی است‌. فشار مالی تحت سلطه بر بدنه نشر به‌ویژه در 2 سال جدیدترین کدام ممکن است جهان حاوی ویروس منحوس کرونا بود، تغییراتی را در بدنه نشر باعث کدام ممکن است اجتناب کرده اند جمله این تنظیمات می‌توان به کاهش بیش اجتناب کرده اند پیش شمارگان،‌ خداحافظی متنوع اجتناب کرده اند ناشران همراه خود چاپ افست را انتخاب کنید و انتخاب کنید روی رساندن به چاپ دیجیتال،‌ افزایش قابل ملاحظه قیمت‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید حالا کاهش تمایل ناشران به تخلیه کتاب‌های معاصر در برابر این کتاب‌های تجدید چاپی ردیابی کرد.

بازرسی آمارهای نشر در سال 1400 شخصی گواه بر به وجود روبرو شدن این تنظیمات در بدنه نشر است. تسنیم پیش اجتناب کرده اند این در گزارشی به این تنظیمات ردیابی کرده بود، با این حال آمارهای نشر کتاب در فروردین ماه نیز اطلاعات قابل‌توجهی را نمایان می‌تدریجی.

بر ایده آمارهای نشر در فروردین ماه 1401، یعنی خوب ماه مانده به برگزاری سی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین نمایشگاه کتاب تهران کدام ممکن است پس اجتناب کرده اند 2 سال وقفه برگزار می‌شود،‌ شش‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 323 عنوان کتاب چاپ شده شده است کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع چهارهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 447 عنوان تألیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 876 عنوان تفسیر {بوده است}. شمار کتاب‌های چاپ اول چهارهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 42 عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید شمار تجدید چاپی‌ها دوهزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 271 عنوان {بوده است}.

ارزیابی آمار تخلیه کتاب بین فروردین ماه 1401 همراه خود اسفند 1400 حکایت اجتناب کرده اند کاهش 40درصدی انواع عناوین منتشرشده دارد، در عین جاری با این حال فضا میان انواع تجدید چاپی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ اولی‌ها تقریباً مشابه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند دوهزار تأثیر که همچنان ادامه دارد.

معمولی شمارگان کتاب در فروردین ماه 944 مدل {بوده است}. بازرسی‌ها آرم می‌دهد کدام ممکن است در ماه‌های قبلی معمولی شمارگان به سختی بعدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تا حد زیادی اجتناب کرده اند خوب‌هزار مدل {بوده است}.

با این حال اتفاق غیرمعمول در آمارهای نشر فروردین 1401 کاهش معمولی قیمت به‌نسبت ماه‌های پیش اجتناب کرده اند آن به‌ویژه اسفند 1400 را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازه روزی خیلی شبیه یعنی فروردین 1400 است.

کاهش 29درصدی قیمت کتاب در یک واحد ماه

در حالی کدام ممکن است معمولی قیمت کتاب در اسفند ماه 74 هزار تومان است‌، معمولی قیمت کتاب در فروردین ماه همراه خود کاهش شدید به 57 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 700 تومان رسیده است، به‌عبارت تولید دیگری معمولی قیمت کتاب در فروردین نسبت به 1 ماه پیش اجتناب کرده اند آن 29 سهم کاهش داشته است.

این معامله کتاب در حالی رخ داده است کدام ممکن است در 2 سال قبلی قیمت کتاب دائماً رو به افزایش بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اسبابک ها معدود تدریجی مانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود سهم فوق العاده ناچیزی کاهش در کنار {بوده است}.

خواه یا نه الزام وزارت ارشاد معامله‌ها را رقم زد؟

این معامله‌ها دسترس در بازار قاعدتاً بی‌ارجاع به dishing out کاغذ دولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید الزام وزارت ارشاد به درج عبارت‌ «این کتاب همراه خود کاغذ دولتی چاپ شده شده است»‌، نیست. اگرچه ناشران در تخلیه کتاب‌های شخصی بی‌خواستن اجتناب کرده اند کاغذ بازار آزاد نبوده‌اند، با این حال در ماه‌های قبلی محموله‌هایی اجتناب کرده اند کاغذهای دولتی میان ناشران dishing out شده است کدام ممکن است به‌تذکر می‌رسد حالا تأثیر شخصی را بر بازار قیمت‌ها در آستانه نمایشگاه آرم داده است.

روی تولید دیگری پول نقد نیز ناشران هستند کدام ممکن است امتحان شده می‌کنند {برای حفظ} بینندگان شخصی کتاب را همراه خود حداقل درآمد به بازار در دسترس بودن کنند،‌ {این مهم} روزی شخصی را تا حد زیادی آرم می‌دهد کدام ممکن است ناشران برای اجتناب کرده اند کف دست ندادن بازار جدید نمایشگاه کتاب به معامله‌ها روی معرفی شده است‌اند.

نصف‌شدن قیمت‌ها در فروردین 1401 نسبت به فروردین 1400

با این حال خواه یا نه معمولی قیمت کتاب در فروردین ماه 1401 نسبت به بازه روزی خیلی شبیه آن یعنی فروردین 1400 نیز همراه خود کاهش مواجه شده است؟ بازرسی آمارهای نشر آرم می‌دهد کدام ممکن است معمولی قیمت کتاب در فروردین ماه 1400 چیزی فراتر اجتناب کرده اند 57 هزار تومان یعنی 119 هزار تومان {بوده است}،‌ همراه خود این مورد باید ذکر شد کدام ممکن است معمولی قیمت کتاب در فروردین 1401 همراه خود کاهش 50درصدی مواجه شده است، همراه خود این جاری معمولی قیمت کتاب در فروردین ماه 1401 همراه خود معمولی قیمت کتاب در سال 1400 برابری می‌تدریجی.

علاوه بر این بازرسی آمارهای نشر آرم می‌دهد کدام ممکن است فروردین ماه پرکارترین ناشران در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان ورزش داشته‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوب‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 226 عنوان کتاب {در این} بخش چاپ شده شده است. پس اجتناب کرده اند آن ادبیات همراه خود خوب‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 59 عنوان‌، علوم ممکن همراه خود 959 عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم اجتماعی همراه خود 879 عنوان قرار دارند.

در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان اجتناب کرده اند خوب‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 226 عنوان کتاب منتشرشده، انواع 755 عنوان تألیفی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 471 عنوان تفسیر هستند. شمار کتاب‌های چاپ اول در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان 487 عنوان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجدید چاپی‌ها 739 عنوان {بوده است}. معمولی شمارگان در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان خوب‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 712 مدل را انتخاب کنید و انتخاب کنید معمولی قیمت 38 هزار تومان اشاره کردن شده است.

دوبرابر شدن آمار تجدید چاپی‌ها نسبت به چاپ اولی‌ها موضوعی است کدام ممکن است ناشران به‌ویژه در بخش کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان را به شخصی حاوی کرده است. گرانی کاغذ،‌ افزایش تعرفه ارائه دهندگان چاپ را انتخاب کنید و انتخاب کنید… ناشران را متمایل به تجدید چاپ کتاب‌ها کرده است. بنا به آگاه متخصصان این بخش؛ این موضوع در درازمدت اولویت‌هایی را برای ادبیات کودک را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوجوان در موجود در ملت تحمیل خواهد کرد. متنوع اجتناب کرده اند ناشران کودک گفتن کرده‌اند کدام ممکن است در آستانه نمایشگاه نتوانسته‌اند متنوع اجتناب کرده اند آثار معاصر شخصی را چاپ شده کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نمایشگاه برسانند.