لحظه ای که در اتوبوس با دستبند موتوری روبرو می شوید


گرو وادی الف،
4001211010

تک موتور و دستبند و زمانی دارید که مقصود از گروفتین از یک خودروی سواری را دشت با اتوبوسی بورکرد کرد و داچار سانها شاد. و این لحظه ای است که به بورکرد، موتورسوار انفرادی، با اتوبوس می رسد، می توانید آن را ببینید.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر