لیست بدهکاران اصلی بانکی به همان اندازه بالا هفته ادعا تبدیل می شود


به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، علی صلاح آبادی پس اجتناب کرده اند دیدار همراه خود مدیران مسئله موسسه مالی ها در {پاسخ به} خبرنگار خبرگزاری ایرانیان در خصوص تخلیه لیست بدهکاران بانکی موسسه مالی مرکزی افزود: چون آن است قول داده بودیم. پیش اجتناب کرده اند این، این لیست به همان اندازه بالا هفته همراه خود عمیق بیشتری چاپ شده احتمالاً وجود خواهد داشت.”

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر