ماجرای دیدار «انسیه خزعلی» همراه خود رئیس مجمع کلی گروه ملل متحد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرچم «مالدیو»


انسیه خزعلی معاون رئیس جمهور در امور دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار گروه ملل متحد در بازدید به نیویورک همراه خود عبدالله شهید رئیس مجمع کلی گروه ملل متحد دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو کرد.

به گزارش ایسنا، عبدالله شهید شهروند مالدیو است کدام ممکن است در ژوئن 1400 شناخته شده به عنوان رئیس مجمع کلی گروه ملل متحد محدوده شد.

پس اجتناب کرده اند این دیدار برخی جامعه های خبری نوشتند کدام ممکن است انسیه خزعلی همراه خود رئیس مجمع کلی گروه ملل متحد همراه خود پرچم مالدیو دیدار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن را اشتباهی عظیم توضیح دادن کرد.

اما تجزیه و تحلیل دیدارهای تولید دیگری همراه خود عبدالله شهید نماد می دهد کدام ممکن است آن یک است ضرر غیرمعمول نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید مغایر همراه خود کد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پروتکل های استفاده اجتناب کرده اند پرچم نیست.

به معنای واقعی کلمه هستند حضور پرچم مالدیو در مونتاژ نماد دهنده ملیت رئیس صفحه بحث است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به بازدید کننده ندارد.

به گزارش روابط کلی معاونت امور دختران را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانوار ریاست جمهوری، پیش اجتناب کرده اند دیدار عبدالله شهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید نخست وزیر هند هر دو عبدالله شهید همراه خود آقای امیرعبداللهیان، همین توافق ها در خصوص پرچم ها به پایان رسید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر