مال حافظ/ هر کدام ممکن است عابد دل شد باید در حرم صدیق نگه دارد.به گزارش گروه باکلاس ایسکانیوز، برای به بازو انتقال را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر فال حافظ باید اطلاعات، مطالعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید نوشتن کافی داشت. به همین منظور انتخاب داریم {هر روز} تفسیری اجتناب کرده اند یکی اجتناب کرده اند غزلیات حافظ شیرازی را ارائه می دهیم سریع دهیم. درست در این لحظه 26 فروردین ماه به غزال شماره 178 حافظ می پردازیم:

را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر کدام ممکن است در دل حرام شد، در حرم دوست نگه دارد
{کسی که} نمی داند چگونه این را انکار تدریجی
اگر اجتناب کرده اند پرده پوست به اینجا رسید، دل من می خواهم را ملامت نکن
خدا را شکر در خیال نماند
صوفیان ایستادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه را بردند
قصد ما این بود کدام ممکن است {در خانه} بمانیم
حسابدار شیخ شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فحاشی را فراموش کرد
داستان ما ماندن در هر گوشه بازار است
هر بار کدام ممکن است آن بازو کریستالی را می بوسیدیم
آب در حسرت بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در توجه بیننده {می ماند}
جدا از دل من می خواهم، بز دائمی عاشق شد
ما به هیچ وجه نشنیده ایم کدام ممکن است کسی در خرید و فروش نگه دارد
مریض شدم چون نرگس توجه باشي شد
فرآیند شما {نمی تواند} کار تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرد مبتلا نگه دارد
صدای عبارات عاشقانه را ندیدم
بقایایی {در این} گنبد دوار که هنوز است
عبا روکش دار بودم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صد عیب
شنل رهن شده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسی به آن است بازو نزد
چین اجتناب کرده اند شکوه شما شگفت زده شد
به همان اندازه حرفش را همه جای در را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیوار نگه دارد
به همان اندازه زمانی دل حافظ زلفاش را تماشا کنم
او بازگشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید دائمی اسیر شد

تفسیر غزلیات عدد 178 حافظ در فال:

قول شخصی را محافظت کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید {فراموش نکنید} کدام ممکن است عبارت شخصی را محافظت کنید. خطر شرم موجود است، پیشنهاد تبدیل می شود ردیابی ها بنفش را علامت بزنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند آنها حرکت نکنید.

این نیت را در دل دارید کدام ممکن است مورد نیاز است ابتدا زمینه را کنار هم قرار دادن کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوانب آن را {به دقت} بازرسی کنید. زمان می برد، اما اجتناب کرده اند یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی کدام ممکن است همراه خود نیاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرعت حرکت در آن سودآور خواهید شد بپرهیزید.

لطف شما معلوم است عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص. عشق را انتخاب کنید و انتخاب کنید عشق شخصی را به اطرافیانتان نماد دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندهید کدام ممکن است قلبتان براق شدن شخصی را اجتناب کرده اند بازو بدهد.

انتهای پیام/