ماندگاری علائم کووید به همان اندازه چه روزی شکسته نشده دارد؟


به گزارش ایسنا،نتایج بررسی جدید نماد داده است، اجتناب کرده اند هر ۱۰ نفر تحت تأثیر بیماری کووید، ۶ نفر بعد اجتناب کرده اند منصفانه سال حداقل منصفانه علامت دارند.

محققان پیش آگهی دادند کدام ممکن است علائم کوویدی کدام ممکن است برای ۱۵ هفته باقی می‌ماند احتمالا حداقل به همان اندازه منصفانه سال نیز دائمی خواهند بود. شایع‌ترین علائم تمدید شده‌مدت تنگی نفس، تحریک‌پذیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی است.

متخصصان گزارش کردند کدام ممکن است به همان اندازه ۴۰ نسبت اجتناب کرده اند مبتلایان تحت تأثیر کووید به کووید تمدید شده مبتلا می‌شوند کدام ممکن است همراه خود علائم ثابت خاص می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند بر اندام‌های بسیاری هیکل تاثیر بگذارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکلات روانی نیز تحمیل تدریجی.

اورلی فیشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید همکارانش در موسسه بهداشت لوکزامبورگ، حدود ۳۰۰ نفر را برای تصور شیوع کووید تمدید شده‌مدت، به مدت منصفانه سال پس اجتناب کرده اند پیش آگهی، مورد تجزیه و تحلیل قرار دادند. نمایندگی‌کنندگان {در این} بررسی گزارش کردند کدام ممکن است خواه یا نه ۶۴ علامت رایج کووید را تخصص می‌کنند هر دو خیر. این اشخاص حقیقی علاوه بر این به سوالاتی با توجه به اینکه چگونه این علائم بر استاندارد اقامت آنها تاثیر می‌گذارد نیز پاسخ دادند.

ارزیابی داده‌ها نماد داد کدام ممکن است حدود ۶۰ نسبت اجتناب کرده اند نمایندگی‌کنندگان حداقل منصفانه سال پس اجتناب کرده اند عفونت اولین شخصی، حداقل منصفانه علامت تمدید شده کووید داشتند. بیش اجتناب کرده اند نیمی اجتناب کرده اند این اشخاص حقیقی اجتناب کرده اند مشکلات خواب‌آلودگی مداوم مبارزه کردن می‌بردند، در حالی کدام ممکن است منصفانه سوم باقی مانده است خستگی را تخصص می‌کردند.

نتایج این تجزیه و تحلیل نماد می‌دهد کدام ممکن است کووید تمدید شده‌مدت می‌تواند حتی منصفانه سال پس اجتناب کرده اند عفونت، تاثیر زیادی بر استاندارد اقامت داشته باشد. به‌طور عمومی، بدون در نظر گرفتن بیماری شدیدتر باشد، احتمال بروز علائم مداوم در شخص تا حد زیادی است. همراه خود این جاری، اشخاص حقیقی با بیرون علامت را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو خفیف نیز قابل دستیابی است نتایج آن را بر استاندارد اقامت درک کنند.

مبتلایان تحت تأثیر بیماری کووید متوسط به همان اندازه از حداکثر در مقابل همراه خود اشخاص حقیقی با بیرون علامت، 2 برابر تا حد زیادی احتمال داشت کدام ممکن است منصفانه سال بعد حداقل منصفانه علامت داشته باشند.

محققان تاکید کردند کدام ممکن است کووید تمدید شده احتمالا اجتناب کرده اند چندین زیرمجموعه {تشکیل شده است} کدام ممکن است همراه خود مخلوط کردن خاصی اجتناب کرده اند علائم خاص می‌شود.