ما اجتناب کرده اند هرگونه امتحان شده برای نوک دادن به نبرد در اوکراین استقبال می کنیم


الجزیره به نقل اجتناب کرده اند ینس استولتنبرگ، دبیرکل ناتو ذکر شد: ما اجتناب کرده اند هرگونه امتحان شده برای مکان یابی راه رفع صلح جو را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتگو برای نوک دادن به نبرد در اوکراین استقبال می کنیم.

او ذکر شد کدام ممکن است ترکیه برای تسهیل مذاکرات بین مسکو را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیف امتحان شده می تنبل، اما برای پیش سوراخ بینی نتیجه خیلی زود است.

استولتنبرگ افزود کدام ممکن است متحدان ناتو کمک های نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه زیادی به اوکراین حاضر می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه را تحریم می کنند.

وی تاکید کرد کدام ممکن است نکته مهم جلوگیری اجتناب کرده اند تغییر نبرد به 1 نبرد همه جانبه بین ناتو را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه است، از این نبرد ویرانی های زیادی را در جستجوی ممکن است داشته باشد.

وی ذکر شد: ما همراه خود واقعیت امنیتی جدیدی برخورد با هستیم کدام ممکن است در آن روسیه ایمنی را تضعیف می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نیروی نیروی دریایی برای بدست آوردن به نیازها شخصی استفاده می تنبل.

وی در نهایت ذکر شد: هرگونه فشار اجتناب کرده اند سوی روسیه در خارج اجتناب کرده اند اوکراین همراه خود پاسخ روی حیله و تزویر ناتو مواجه ممکن است.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر