ما در جاری حضور در نیازها شخصی در اوکراین هستیم


به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران به نقل اجتناب کرده اند خبرگزاری اسپوتنیک، در امروز پنجشنبه، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین اظهار داشت کدام ممکن است مسکو امیدوار است کدام ممکن است حمله نیروی دریایی به اوکراین در بلند مدت نزدیک نوک یابد.

او در امروز به خبرنگاران اظهار داشت: «ما با اشاره به بلند مدت نزدیک صحبت می کنیم. این اقدامات در اوکراین در جاری انجام است، نیازها به کف دست آمده اند، کار در بخش نیروی دریایی همراه خود مذاکره کنندگانی کدام ممکن است همراه خود همتایان اوکراینی شخصی در تصمیم هستند انجام تبدیل می شود.

سخنگوی کرملین علاوه بر این اظهار داشت: همه کشورهایی کدام ممکن است موضع متعادلی در قبال عضویت روسیه در شورای حقوق بشر گروه ملل دارند، خرس فشار هستند.

مجمع نهایی گروه ملل متحد روز پنجشنبه همراه خود 93 رای موافق، 24 رای جایگزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید 58 رای ممتنع عضویت روسیه در شورای حقوق بشر را به حالت افتادگی درآورد. این اقدام مسکو را اجتناب کرده اند حق رای در شورا سلب کرد.

گنادی کوزمین، معاون مشاور دائم روسیه در گروه ملل متحد در پاسخ به این موضوع اظهار داشت کدام ممکن است روسیه به عضویت شخصی در شورای حقوق بشر گروه ملل نوک خواهد داد.

پسکوف اظهار داشت: اشکال درک چنین شرایط روی حیله و تزویر را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشار بی سابقه ای است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ممکن است می گویم کدام ممکن است این به معنای ترس اجتناب کرده اند روسیه است. همه کشورهایی کدام ممکن است سعی می کنند مکان متعادلی داشته باشند حداقل اجتناب کرده اند چنین فشارهایی مبارزه کردن می برند. ما این را درک می کنیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر