ما نخواهیم کرد توقف کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید عقب نشینی کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید محکوم به موفقیت هستیم


به گزارش خبرگزاری فارس، آیت الله سید ابراهیم رئیسی شامگاه شنبه در دیدار هم اندیشی همراه خود جمعی اجتناب کرده اند طلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون، همراه خود دقیق اینکه شخصاً ارجاع به علما را فرصتی ارزشمند برای ریاست جمهوری می دانم، اجتناب کرده اند بازخورد را انتخاب کنید و انتخاب کنید طرفدار های آنان بهره بردم.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اینکه بلافاصله به فضل الهی امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرزوهای مثبتی اجتناب کرده اند سوی مقامات موجود است کدام ممکن است باید همراه خود کار تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور شود، افزود: آسانسور این تکیه بر معنای تغییر آن به مشارکت، نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرمایه اجتماعی است. مقامات این اقدام را انجام می دهد.

رئیسی تغییر تکیه بر سرمایه اجتماعی را در روایت دقیق اقدامات {انجام شده} دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بلافاصله نبرد گزاره هاست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمن سعی دارد روایت مخدوش شخصی اجتناب کرده اند مسیر 40 ساله انقلاب را در اذهان افراد باقی بگذارد. اما بهتر از را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادقانه ترین روایت فعلی است اجتناب کرده اند آنچه در سال های پس اجتناب کرده اند پیروزی انقلاب اسلامی دقیق شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید راهی کدام ممکن است در گام دوم انقلاب اسلامی باید در پیش بگیریم، مقامات افراد صراحتاً گفتن کرده است کدام ممکن است این ادعا را مبنای همه اقدامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم های شخصی از آن آگاه است.

وی همراه خود ردیابی به اینکه سخنان مقامات از ما همانند سخنان امام راحل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقام معظم مدیریت است، ذکر شد: مقامات به برقراری عدالت در همه بخش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه سطوح شکسته نشده خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جستجوی از ما سازی حاکمیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره است. به معنای دقیق.

آیت‌الله رئیسی همراه خود ردیابی به اهمیت ملاحظه به سنت ذکر شد: پوشش‌های مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید باکلاس باید در امتداد طرف هم پیش برود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات بر «انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهادی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید «مراقبت به بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید عصر بالنده فلسطین» هدف اصلی تدریجی. انقلاب از ما» {در این} 2 بخش کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار شخصی را قرار دهید.

رئیسی همراه خود استقبال اجتناب کرده اند توصیه توافق را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی بین نهادهای تفسیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلیغی دولتی، دولتی، غیردولتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید از ما ذکر شد: {در این} مقامات همه توانمندی های نظام در شاخه های مختلف مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تجمیع شده است. نهادها تغییر کرده است اند.

رئیس جمهور افزود: بلافاصله همه نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموعه های جمهوری اسلامی زیر تذکر مقام معظم مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود خوب ریتم کار می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی در بخش پوشش خارجی نیز نهادهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزارت امور خارجه به طور درست کار می کنند. هماهنگ کننده؛” {در این} مقامات پوشش گذاری بر مقدمه قوانین اساسی توسط مقام معظم مدیریت انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تجهیزات ها این پوشش ها را اجرا می کنند.

آیت الله رئیسی پیگیری مداوم برای نتیجه گیری درست جامعه سراسری داده ها، سازماندهی سامانه کامل خرید و فروش، تحمیل پورتال سراسری صدور مجوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای اصلاحات مالیاتی را بخشی اجتناب کرده اند ورزش های مقامات نگاه به گذشته برشمرد. هفت ماهه در بخش ورزش های مالی تحمیل شد، شناخته شده به عنوان مثال متعدد اجتناب کرده اند فرآیند های خطرناک مالیاتی تعیین را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسدود شد.

رئیس جمهور ذکر شد: مقامات نیز امتحان شده کرد به همان اندازه ادارات را انتخاب کنید و انتخاب کنید وظایف مغفول مانده را در تجهیزات پرانرژی تدریجی. شناخته شده به عنوان مثال، بخش مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز در وزارت جهاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی الکترونیک، بخش بچه ها در وزارت بازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش ناخوشایند افزار در گروه این سیستم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بودجه ملاحظه بیشتری به آن است شده {است تا} آن طور کدام ممکن است خوب است پرانرژی شود.

وی همراه خود دقیق اینکه مقامات تحت هیچ شرایطی سرپرست خوب ای در بخش اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت نیست، خاطرنشان کرد: مقامات از ما امتحان شده کرد به همان اندازه در سه بخش «هدایت، نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت» در بخش های مختلف مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عملکرد شخصی را ایفا تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اصلاح شود. . اجرای پوشش ها: شخصی سازی همراه خود هدف سوئیچ دقیق بنگاه ها به بخش شخصی دقیق به تصویب رسید.

رئیس جمهور تجمیع ساخت را متمرکزترین رویکرد مقامات توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: بر این باوریم کدام ممکن است حرکت اجتناب کرده اند مشکلات در مناطق مختلف ملت اجتناب کرده اند جمله نظام بانکی، انبساط نقدینگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در گرو ترتیب ساخت است. مثلاً اگر ساخت در روستاها افزایش می گرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی می شد، تولید دیگری شاهد تمیز شدن روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید محیط نشینی فزاینده نبودیم.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اینکه امتحان شده مقامات برای تعمیر دغدغه های افراد، نخبگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت در بخش های مختلف مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بانکی، صادرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید واردات، مالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مواردی اجتناب کرده اند این کف دست بود، ذکر شد: در اولین روزهای کاری همراه خود کمیت زیادی اجتناب کرده اند تقاضا های جمع آوری شده مواجه شدیم. بخش های مختلف گروه اجتناب کرده اند جمله مدرسین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قوانین طبقه بندی مدرسین کدام ممکن است سعی کردیم یکی پس اجتناب کرده اند عکس به آنها بپردازیم.

رئیس جمهور تاکید کرد: همراه خود وجود همه مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبدها فعلی، همراه خود پیشروی بلند مدت روشن‌تر را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدوارکننده‌تری را می‌بینم. راهبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماموریت عمومی مقامات تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور امید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد در بین افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خنثی کردن امتحان شده های دشمن برای تحمیل یأس را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی در گروه است.
پیش اجتناب کرده اند سخنان رئیس جمهور فراوان اجتناب کرده اند علما را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحانیون حاضر به دقیق {دیدگاه ها} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازخورد شخصی پرداختند.

نیاز پیشبرد جهاد تفسیر بر مقدمه دانش جمعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سیستم ریزی از واقعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده اصولاً برای اجرای ابلاغیه گام دوم انقلاب اسلامی، تسریع در تخصیص انتصابات در مقامات، طراحی سنت از دوام در امتداد طرف پوشش ها. اقتصاد مقاومتی، تحمیل عاجل سد راهبردی باکلاس برای مقابله همراه خود گرانی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه به پیچیدگی‌های تهاجم باکلاس دشمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط آن همراه خود بیماری‌های اجتماعی، امتحان شده برای دموکراتیزه کردن مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدست آوردن به افراد سالاری دینی دقیق. اندیشیدن به ضرر روزافزون فحاشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملاحظه اصولاً به فلسطین تحمیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور وحدت کشورهای اسلامی اجتناب کرده اند موضوعات مطرح شده {در این} دیدار بود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر