محاسبه آزاد قیمت دارو به بهانه برداشتن سیستم داروخانه، تخلف است


به گزارش ایسنا، دکتر علیرضا رحیم‌نیا اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند مشکلاتی کدام ممکن است متاسفانه بیش از حد هم گزارش تبدیل می شود اینجا است کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند داروخانه ها به بهانه برداشتن سیستم باعث استیصال شخص متقاضی دارو می شوند به همان اندازه شخص مجبور به تیز کردن بهای داروی با بیرون محافظت دفترچه بیمه شود کدام ممکن است این تخلف است.

وی افزود: به تمامی داروخانه هایی کدام ممکن است صادقانه به افراد خدمت می کنند، احترام می گذاریم با این حال اگر بارزرسان ما به صورت نامحسوس وارد داروخانه شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت کنند کدام ممکن است سیستم داروخانه وصل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بهانه برداشتن سیستم، دارو را آزاد حساب کنند، تخلف واضح محسوب شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کمیسیون ماده 20 وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو ارجاع می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد صحیح قانونی همراه خود متخلفان انجام تبدیل می شود. 

بنابر ادعا وبدا، مدیرکل محل کار بازرسی، تعیین مقدار کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسخگویی به شکایات وزارت بهداشت در طولانی مدت اظهار داشت: افراد می‌توانند در صورت تفسیر اینگونه تخلفات اجتناب کرده اند طریق سامانه ۱۹۰ به وزارت بهداشت گزارش کنند به همان اندازه اقدامات مورد نیاز انجام شود.