محققان نسبت به بی خوابی هشدار می دهند


خوب تحقیق جدید نماد می دهد کدام ممکن است تقریبا نیمی اجتناب کرده اند مبتلایان قلبی اجتناب کرده اند بی خوابی مبارزه کردن می برند.

“مشکلات خواب همراه خود مشکلات سلامت روان گفته می شود، با این حال تحقیق ما نماد داد کدام ممکن است بی خوابی به طور قابل توجهی همراه خود بیماری قلبی گفته می شود، حتی پس اجتناب کرده اند “مورد توجه قرار گرفت به علائم اضطراب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناامیدی”.

وی افزود: نتایج نماد می دهد کدام ممکن است مبتلایان قلبی باید اجتناب کرده اند تذکر بی خوابی مورد تعیین مقدار قرار گیرند را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با صحیح انجام شود. {در این} تحقیق، بیش اجتناب کرده اند 1068 نفر بر مقدمه معیارهای تشخیصی بی خوابی شبیه به خواب قدم گذاشتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به خواب ماندن، زود بلند شدن، بافت بی قراری را انتخاب کنید و انتخاب کنید خستگی در کل روز کدام ممکن است بر معنی کار در کل روز تأثیر می گذارد، مقیاس گیری شدند.

محقق ارشد این تحقیق اظهار داشت: “تحقیق ما نماد می دهد کدام ممکن است بی خوابی در مبتلایان قلبی شایع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ملاحظه به اجزا خطر، شرایط بهزیستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علائم سلامت روان همراه خود مشکلات قلبی عروقی بعدی در کنار است.”

نتایج این تحقیق در روزنامه Sleep Advances آشکار شد.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر