مخالف معروف شهید حاجمینی که ثابت شده است؟


به گذرش فارس عملیات بهبوها کربلایی 5 د جنوب کانال پرورو چه منطقه شلمچه رز دهم اسفند ماه سال 65 احسان رجبی با دوربینش توسط دنبال تصاویر پاد ثابت شده است. وقت آن است که شهید شوی، رشید، استاد، و از شهرت یا افتخار او به عنوان کرد شگفت زده می شوی. امیر حاج امینی را میخناخت. سورش خون باد غرق شد و آرمیدا باد رفت. درنگ ناکارد 2 اینورتر یا اسکوپ؛ یککی نامای نازدیک و درجه نامای دور. کجاست بعد از آن لقب سیمبل شهادت را که تخصص بابا است؟

شهید امیر حاج امینی

روزی که نقطه مقابل شهید امیر حاج امینی ماندگار شد

احسان رجبی، رگه های پیشانی، دکتر رز، 10 اسفند، ماه سال، 1365 کارگردان کانال پورش، ماهی را اینگونه، تفسیر میداد: «در کجا گل سرخ، دیر شرق بصره، کانال پورش، چه رگه ها، توری، پاد که، بچاهید، لهم قرم، آگ. این زمانی است که صحبت از مخالف و فیلی‌مبارداری در نقش شهیدان فلاحت‌پور، رودگری و سعید جناب‌زرگی در عنگا تلاش می‌کارند. داچمن آگر خط را میگرافت، ممکن است به اصب جد من و گرفتن شد و اسیر و شهید شونده و ناحیه را قیچی میکرد.

احسان رجبی، عکاش یونگ

پس از اعدام میضاد: «در منطقه نرو خلیل هر طور که می خواهی بچرخ. ده ها شهید شاه حسینی از پدران عنگا بودند. فیلمی هست به نام گلستان آچ که فیلم نشان میداد که چه موافق بود شرق بصره رخ داد. باخا، گزارش‌هایی مبنی بر تشکر وجود دارد. فیلم توضیح دهنده واقعیت نابرد است کجاست؟ دکتر انصار، شهید پوراحمد جانشین گردن انصار، امیر حاج امینی، دوستان همراهی ک دشتند، پنگ نفر آمند و دور هومان واسیلا ک پشت خاکریزی دشمن سینگش خاکرز بودم شهدادیم ۸۲ متر. به نظر روح روح که حفظ شد و سعید جانبازرگی با آن از گیف نوشته شده بود: روی بکر کجاست گونی باکشیم.

جونگ جانانا، مردانه و باقرتی بود. رزمنده ایستاقی میکردند. روی بکر شاهدا گونی میشدم. اینجا نام مبارک «امیر حاج امینی» نگاه کردم دیدم نامیطونم. دالیش که دوست داری پیشانی بند “یا حسین” روی پیشانیاش شش غلاف. در تقابل با امام خمینی (ره) روی سیناش دشت و چفیه اثر کمرش، شش غنچه. گل رز کلی می و زیبای دشت. تانها چیزی که دار که لحظه ای است در مخاطرات کرد، کجا می خواهی «از اینگا هستم، دوربین آکاسی دارم، تو بری مادر در شهید باگیرم».

لبخندی به عنوان شهید امیر حاج امینی قبل از حملات گازی بر لب دشت

شهید درباره

«شهید امیر حاج امینی» باسمچی گردن انصار از حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم بود که ۵ دی ماه سال ۴۰ دیر رستای علیشار به عنوان پیروان زرند ساوه چشم به جهان گشود و دور رز ۱۰ اسافود ماه سال ۶۵ آسمانی تشکر کرد. پکر مطهرش در بهشت ​​زهرا (س) پلات 29، ردیف 60، شمارا 10 آرام قرفت است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر