مرخصی تحصیلی برخی اجتناب کرده اند دانشجویان {به دلیل} دیجیتال بودن فاصله هاعلی محدزاده در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو همراه خود خبرنگار گروه دانشکده ایسکانیوز، همراه خود ردیابی به میزان تسلط اساتید دانشکده شریف برای آموزش دیجیتال، اظهار کرد: در جاری حاضر تنها کمتر اجتناب کرده اند 5 نسبت اجتناب کرده اند اساتید ارشد دانشکده تجاری شریف در استفاده اجتناب کرده اند آنها ضرر دارند. . پتانسیل ها سایبری به دلیل استاندارد آموزش دیجیتال آنها کاهش کشف شد. متأسفانه، متنوع اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان در کل آموزش دیجیتال دچار آسیب های روانی شدند. به منظور که انواع زیادی اجتناب کرده اند دانشجویان ترم زیرین در موقعیت به شکسته نشده تحصیل نیستند.

وی شکسته نشده داد: آموزش دیجیتال سلامت روان اطلاعات آموزان را خرس تاثیر قرار داد. به منظور که دانشمند نتواند فضای دانشکده را تخصص تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دانشمند شود. این به قدری مضر است کدام ممکن است منطقی500 دانشجوی دانشکده تجاری شریف ساکن تهران به مدرسه می آیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند کتابخانه درس دیجیتال می گیرند.

دبیرکل اتحادیه دانشجویی دانشکده تجاری شریف ذکر شد: وسط ارشاد دانشکده تجاری شریف در برخی اسبابک ها همراه خود دانشجویان تصمیم خواهد گرفت. با این حال این وسط در محوطه دانشکده خلوت است. متاسفانه در سنت ما برای مشاوره روان درمانگر چندان جا نیفتاده را انتخاب کنید و انتخاب کنید فعل زشتی در نظر گرفته می آید. متنوع اجتناب کرده اند اطلاعات آموزان معتقدند کدام ممکن است نباید به مشاور هر دو روانشناس مراجعه کنند، تا ضرر روانی شدیدی داشته باشند.

وی افزود: متاسفانه به اهمیت امکانات توصیه در دانشکده {به درستی} پرداخته نشده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع به سختی اجتناب کرده اند دانشجویان اجتناب کرده اند وجود چنین مرکزی اطلاع دارند. متنوع اجتناب کرده اند دانشجویان پس اجتناب کرده اند تصمیم همراه خود وسط متوجه شدند کدام ممکن است دانشکده تجاری شریف دارای عالی وسط توصیه است. متخصصان وسط توصیه همراه خود تصمیم تلفنی سوالاتی با اشاره به سلامت روان اطلاعات‌آموزان در دوران کووید-19 اجتناب کرده اند قبیل اضطراب اطلاعات‌آموز، روابط خانوادگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسبابک ها تولید دیگری مطرح کرده‌اند.

محدزاده تصریح کرد: در جو های بیرون از کاف شنیده تبدیل می شود کدام ممکن است اطلاعات آموزان {به دلیل} دیجیتال بودن فاصله ها مرخصی تحصیلی گرفته اند هر دو گروه را توقف کرده اند. اکثر دانشجویانی کدام ممکن است برای مرخصی تحصیلی اقدام کرده اند ساکن تهران نیستند. دانشجویان دانشکده تجاری شریف مقیم تهران می توانند همراه خود حضور {در این} دانشکده همراه خود سایر دانشجویان ارتباط برقرار کنند. با این حال همراه خود ملاحظه به امتحان شده دانشجویان غیر محلی برای پذیرش {در این} دانشکده در اطراف اجتناب کرده اند تمایل آنها برای لغو ترم هر دو مرخصی تحصیلی نیست.

انتهای پیام/