مسافران ایرانی در جاری حاضر اجتناب کرده اند طریق زمینی بازدید نمی کنند


به گزارش تسنیم، سفارت ایران در ارمنستان همراه خود صدور ادعا ای اجتناب کرده اند مسافران ایرانی خواست به همان اندازه بازدید زمینی شخصی به ارمنستان را موقتا لغو کنند.

{در این} ادعا آمده است: «به اطلاع هموطنان گران می‌رسانیم کدام ممکن است رفتن اجتناب کرده اند ایران به ارمنستان اجتناب کرده اند طریق زمینی به‌ویژه در جهان سیونیک مختل شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران ارمنستان مجبور به انجام اقداماتی برای کمک رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان غیر دائمی برای این اشخاص حقیقی شده‌اند. گم شدن.”

همراه خود ملاحظه به پیش سوراخ بینی تداوم بارش برف در ارمنستان، برودت از حداکثر هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرایط غیرقابل پیش سوراخ بینی بزرگراه ای طی روزهای بلند مدت، اکیداً به هموطنان گران پیشنهاد تبدیل می شود اجتناب کرده اند تردد در بزرگراه ایران به ارمنستان به همان اندازه تعمیر اشکال بزرگراه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیر اختلال حال خودداری کنند. . اردن

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر