مسعود البصیری مدیرکل روابط نهایی شورای نگهبان شد


به گزارش تسنیم. بعدازظهر یکشنبه مراسم معارفه مسعود البصیری مدیرکل جدید روابط نهایی شورای نگهبان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجلیل اجتناب کرده اند حسن سالار سرپرست سابق این اداره کل برگزار شد.

البصیری سابقه ای غنی اجتناب کرده اند 20 سال حضور مستمر در بخش های مختلف رسانه ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی ملت دارد. اجتناب کرده اند جمله این اطلاعات می توان به پاسخگویی های گروه بسیج رسانه، سرپرست محل کار روزنامه قدس در تهران، مدیرمسئول قدس اینترنت، در کنترل محل کار خبری آستان قدس را انتخاب کنید و انتخاب کنید قائم مقامی ردیابی کرد. صفحه بحث خبرنگاران مسلمان

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر