مصرف برق به رکورد 63000 مگاوات رسید


گزارش جدید شرکت بهره برداری شبکه برق ایران نشان می دهد مصرف برق دیروز از 62 هزار و 968 مگاوات روز دوشنبه 505 مگاوات افزایش یافته است.

همچنین این حجم مصرف نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 2000 مگاوات افزایش یافت که به 61385 مگاوات رسید.

در همان زمان، بخش صنعتی مصرف خود را به 3613 مگاوات کاهش داد تا تامین برق پایدار را تضمین کند.

مصرف برق به رکورد 63000 مگاوات رسید

اگرچه روند مصرف برق شبانه نسبت به روز کاهش یافته است، اما مصرف 60 هزار و 695 مگاوات در ساعت 21 و 23 دقیقه نسبت به ساعت مشابه شب گذشته که 60 هزار و 677 مگاوات مصرف شده بود، بیش از 200 مگاوات افزایش یافت.

مصرف شب گذشته نیز نسبت به مدت مشابه پارسال که 57 هزار و 200 مگاوات برق مصرف شده بود بیش از 3 هزار مگاوات افزایش داشت.

این در حالی است که بخش صنعت مصرف خود را در شب نسبت به روز اندکی افزایش داد و به 3843 مگاوات رسید.