مصوبات برگزاری نماز عید فطر ابلاغ شد


به گزارش ایرنا اجتناب کرده اند ستاد اقامه نماز، سید علی مهدیان همراه خود ردیابی به برگزاری مونتاژ قرارگاه عملیاتی ستاد سراسری نبرد همراه خود کرونا در خصوص برگزاری نماز عید سعید فطر، مصوبات این مونتاژ را تشریح کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اقامه نماز عید فطر در مساجد شهری همراه خود رعایت سبک نامه های بهداشتی ابلاغی وزارت بهداشت همراه خود جریان هوا صحیح بلامانع است را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} بخش اجباری است متولیان امر نسبت به مدیریت زمان اقدام نموده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند تمدید شده شدن این سیستم پرهیز شود.

معاون این سیستم ریزی نظارت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار ستاد اقامه نماز اضافه کرد: در مناطقی کدام ممکن است به لحاظ جوی امکان برگزاری در فضاهای باز میسر نمی باشد، برگزاری در فضاهای مسقف مصلاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساجد همراه خود رعایت موازین بهداشتی بلامانع است. 

به گزارش ایرنا احمد وحیدی وزیر ملت روز قبل از این (سه شنبه) پس اجتناب کرده اند نشست قرارگاه عملیاتی ستاد سراسری مقابله همراه خود کرونا در مخلوط خبرنگاران دانستن درباره برگزاری نماز عید سعید فطر همراه خود رعایت سبک‌نامه‌های بهداشتی ذکر شد: برگزاری نماز عید فطر در اماکن را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای آزاد در میل است با این حال اگر جایی در مسجد نماز اقامه می‌شود، حتما سبک‌نامه‌ها باید مراعات شود.

وی دانستن درباره وضعیت کرونا در ملت تصدیق شد: بر ایده گزارش وزارت بهداشت، مدیریت بیماری کرونا در ملت در وضعیت مطلوبی قرار دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش انواع اسبابک ها بستری را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی های ناشی اجتناب کرده اند آن، نماد اجتناب کرده اند توسعه رو به جلوی مهار این بیماری در ملت دارد.

وحیدی در عین جاری بر اقدامات کنترلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مراقبت‌های بهداشتی به طور قابل توجهی دانستن درباره سویه‌های جدید ویروس کرونا تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازگشت به شد: اگرچه {در این} زمینه اولویت {وجود ندارد}، با این حال رصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایش سویه‌های جدید به طور قابل توجهی در اصل کار تجهیزات‌های مرتبط قرار دارد.