معاملاتی شدن سهام عدالت منتظر انتخاب شورای برتر بورس


به گزارش فارس، مجید عشقی با توجه به اینکه چه روزی معاملاتی شدن سهام عدالت تحریک کردن می‌شود، ذکر شد: شورای  برتر بورس باقی مانده است {در این} زمینه انتخاب نگرفته است.

وی افزود:‌ابتدا باید آ‌ئین‌نامه اجرایی سهام عدالت اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب شود کدام ممکن است باقی مانده است الگو اصلاح آن تمام نشده است بعد اجتناب کرده اند آن باید ترتیبات برگزاری مجامع نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود سپس شورای برتر بورس با توجه به معاملاتی شدن سهام عدالت انتخاب‌گیری می‌تنبل.

رئیس گروه بورس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوراق بهادار این را هم ذکر شد: اول باید در آئین‌نامه اجرایی کدام ممکن است توسط عالی کارگروه انجام می‌شود فرآیند برگزاری مجامع نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری استانی خاص شود انتخابات هیأت مدیره نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری استانی انجام شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید روال این نمایندگی‌ها به حالت دوره ای برگردد، صورت‌های پولی نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری استانی به صورت شفاف روی کدال قرار گیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن با توجه به معاملاتی شدن سهام عدالت در شورای برتر بورس انتخاب‌گیری می‌شود.

عشقی علاوه بر این با توجه به درآمد سهام عدالت ذکر شد:‌ اصلی درآمد سهام عدالت در گذشته اجتناب کرده اند سال جدید تیز کردن شد با توجه به درآمد نمایندگی‌های غیربورسی حاضر در پرتفوی سهام عدالت هم درآمد ناچیزی در حد زیر 10 نسبت اجتناب کرده اند کل درآمد تیز کردن شده که هنوز است کدام ممکن است این سیستم‌ریزی می‌کنیم چگونه تیز کردن شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید باقی مانده است {در این} زمینه هم انتخاب‌گیری نشده است.

به گزارش فارس، سهام عدالت مرکب اجتناب کرده اند پرتفوی 49 نمایندگی است کدام ممکن است 36 نمایندگی بورسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 13 نمایندگی غیربورسی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این سهام متعلق به 49 میلیون ایرانی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند این 49 میلیون نفر 30 میلیون نفر فرآیند مدیریت غیرمستقیم یعنی اجتناب کرده اند طریق نمایندگی‌های سرمایه‌گذاری استانی را برگزیده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 19 میلیون نفر فرآیند مدیریت مستقیم را محدوده کرده‌اند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در جاری حاضر این سهام در بورس قابل کسب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا نیست برای معاملاتی شدن آن اول باید آئین‌نامه اجرایی اصلاح را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن همراه خود مصوبه شورای برتر بورس پیشنهادات آن تحریک کردن شود.