معاینه جنین را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب های جبران ناپذیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلاح رنگ فرزندان فردا را اجتناب کرده اند بین ببرید


خبرآنلاین نوشت: دستورالعمل لغو معاینه جنین اجتناب کرده اند سوی وزارت بهداشت خبرساز شده است.

برادران مستوره نصیری: وزارت بهداشت دستورالعمل رهایی اجتناب کرده اند معاینه جنین را ابلاغ کرد کدام ممکن است بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکل های زیادی را جستجو در داشت، به طور قابل توجهی اینکه ممکن است تولد فرزندانی همراه خود احتمال ابتلا به بیماری های خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتوان کننده را افزایش دهد. {در این} باره همراه خود دکتر سیمین کاظمی صحبت کردیم. شناخته شده به عنوان خوب دکتر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله شناس، او استدلال می تنبل کدام ممکن است رویکرد پیش سوراخ بینی شده در قوانین باند جوان برای افزایش باند، کدام ممکن است غربالگری ژنتیکی جنین را اجتناب کرده اند درجه مراقبت های بهداشتی بردن می تنبل، رویکرد فوق العاده خطرناکی است.

مشروح گفتگوی ما همراه خود دکتر کاظمی را بیاموزید:

دستورالعمل بردن غربالگری جنین خبرساز شده است، این اطلاعات دقیقا چه می گوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه؟

غربالگری جنین اجتناب کرده اند تذکر ناهنجاری های کروموزومی در گذشته اجتناب کرده اند تصویب قوانین باند جوان در امکانات بهداشتی درمانی تکمیل شد. اسناد کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماما {در این} امکانات مستقر بودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید این ارائه دهندگان را حاضر می کردند. این مراقبت در هفته های 11 به همان اندازه 13 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 15 به همان اندازه 17 باردار بودن تکمیل شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سامانه وزارت بهداشت گزارش شد. این سرویس اختیاری بود. ساده ماما را انتخاب کنید و انتخاب کنید دکتر به مادر باردار دلیل می دهند کدام ممکن است قابل انجام است چنین ناهنجاری هایی در جنین وجود داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تجزیه و تحلیل آن خواستن به آزمایش داریم.

در صورت خوش بینانه بودن پاسخ این است آزمایش به 1 دکتر متخصص درجه 2 ارجاع داده تبدیل می شود به همان اندازه خاص شود جنین دارای ناهنجاری کروموزومی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند هفته 19 سقط جنین داشته باشد. پس اجتناب کرده اند تصویب قوانین باند جوان، اعتقاد بر این بود کدام ممکن است غربالگری ممکن است باعث شود کدام ممکن است مادران باردار به طور غیر حیاتی جنین شخصی را سقط کنند، باند را کاهش دهند هر دو حاملگی را خاتمه دهند.

به معنای واقعی کلمه هستند همراه خود تصویب قوانین باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها، مراقبت های درجه اول لغو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماماها حق نداشتند سریع هر دو آموزش دهند کدام ممکن است قابل انجام است جنین غیرطبیعی باشد. این کار به درجه 2 یعنی دکتر متخصص اختصاص دارد. همراه خود ملاحظه به اینکه در متعدد اجتناب کرده اند مناطق به طور قابل توجهی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های محروم، دکتر متخصص، دکتر کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماما ارائه دهندگان حاضر نمی دهند، بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند افراد امکان برای مشاوره دکتر متخصص را ندارند به همان اندازه ببینند خواه یا نه خواستن به معاینه دارند هر دو خیر. .

معاینه در گذشته اجتناب کرده اند این دستورالعمل چگونه بود؟ تحت فشار بود هر دو اختیاری؟

این آزمایشات به هیچ وجه تحت فشار نبودند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه مهارت پولی مادر در مراقبت های بهداشتی درجه 1 پیشنهاد می شدند.

معاینه جنین را بردن کنید. خانمها فقیر، در اطراف اجتناب کرده اند وسط، بیشترین آسیب را می بینند

محافظت بیمه ای بیشتر اینها ارائه دهندگان چیست؟

اینها اجتناب کرده اند بیمه خارج شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط زنانی کدام ممکن است مهارت پولی داشتند انجام می شد. متعدد اجتناب کرده اند آنها پول نداشتند هر دو نداشتند. آزمایشات پرهزینه است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه بخش کوچکی اجتناب کرده اند آن را تیز کردن می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی به عهده خانوار هاست. حتی روزی کدام ممکن است این آزمایش‌ها در مراقبت درجه 1 حاضر شد، اولویت این بود کدام ممکن است چرا این آزمایش‌ها بدون هزینه به راحتی در دسترس است نیستند. در جاری حاضر هیچ محافظت بیمه ای {وجود ندارد} را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمه شده ساده مبالغ یک مدت کوتاه اجتناب کرده اند بیمه شده را محافظت می دهد.

مهمترین مشکلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید مضرات اجتناب کرده اند بین برداشتن جنین را در چه می شناسید؟

مراقبت درجه 1 اکنون همراه خود تصویب قوانین باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها لغو شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسناد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماماها حق ندارند سریع هر دو آموزش دهند کدام ممکن است جنین قابل انجام است غیرطبیعی باشد. این کار به درجه 2 یعنی دکتر متخصص اختصاص دارد. همراه خود ملاحظه به اینکه در متعدد اجتناب کرده اند مناطق به طور قابل توجهی در روستاها را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های محروم، دکتر متخصص، دکتر کلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماما ارائه دهندگان حاضر نمی دهند، بخش قابل توجهی اجتناب کرده اند افراد امکان برای مشاوره دکتر متخصص را ندارند به همان اندازه ببینند خواه یا نه خواستن به معاینه دارند هر دو خیر. .

در شهرها، یافتن متخصص دشوارتر اجتناب کرده اند خوب دکتر کلی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی فقیر قابل انجام است نتوانند اجتناب کرده اند آزمایشات تشخیصی برای ناهنجاری های کروموزومی جنین استفاده کنند.

مشکلات محرومیت اجتناب کرده اند غربالگری کدام ممکن است اجتناب کرده اند درجه مراقبت 1 فراتر سر خورد، اعلان کلی را کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشخاص حقیقی را در جهل قرار داد. این شغلی است کدام ممکن است عموماً آسیب رسان را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناتوان کننده است. وقتی آزمایش‌ها فراتر اجتناب کرده اند معمول مراقبت است، اساساً مبتنی بر جداسازی می‌شود، افرادی که پول مورد نیاز برای تیز کردن قیمت آزمایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهارت برای مشاوره متخصص را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورود به 1 متخصص پزشکی را دارند، می‌توانند آزمایش غربالگری را انجام دهند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بخش‌های فقیرتر در مناطق کمتر برخوردار اقامت می‌کنند. را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال از گرفتن فرزند معلول اصولاً است. به این انجمن در بلند مدت شاهد افزایش معلولیت ها خواهیم بود کدام ممکن است سرنوشتی تلخ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ناگوار است.

اگر این شواهد را در زمینه بچه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات انبساط باند در تذکر بگیریم، چقدر همراه خود این هدف همخوانی دارد؟

خاص نیست کدام ممکن است خواه یا نه بردن غربالگری همراه خود انبساط باند سفارشی است هر دو خیر. هدف اجتناب کرده اند غربالگری محافظت سلامت جنین است با این حال خاص است کدام ممکن است قوانین باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بچه ها تصور به به هر قیمتی باند را افزایش دهد حتی به هزینه افزایش عدم ها. چگونه بردن غربالگری به این هدف {کمک می کند}؟ قابل انجام است انواع حاملگی های خاتمه یافته افزایش یابد، با این حال نتیجه اینجا است کدام ممکن است انواع کودکان دارای معلولیت اصولاً است را انتخاب کنید و انتخاب کنید آثار این قوانین در بلند مدت اصولاً احتمالاً خواهد بود.

چنین اجراهایی در کشورهای تولید دیگری به طور قابل توجهی کشورهای بهبود یافته چگونه انجام تبدیل می شود؟

غربالگری خوب دستاورد آموزشی بشری است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در تمام دنیا برای جلوگیری اجتناب کرده اند تولد کودکان معلول انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ربطی به تولد کودکان ندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشوری را سراغ نداریم کدام ممکن است این آزمایشات را برای افزایش باند بردن تنبل. راه رفع محدوده شده بی ربط را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب رسان است.