معلمی کدام ممکن است موهای اطلاعات آموزان را مختصر کرد چه شد؟ + فیلمبه گزارش گروه اجتماعی گروه نیوز، سخنگوی مقامات ذکر شد: متخلف کدام ممکن است حرمت اطلاعات آموزان را محافظت نکرده بود به هیات معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.

یکپارچه مطلب

علی بهادری جهرمی در توییتر شخصی نوشت:

«متخلفی کدام ممکن است حرمت اطلاعات آموزان را محافظت نکرده بود به کمیته معامله با به تخلفات اجرایی راه اندازی شد شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرپرست دانشگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاونش نیز استعفا دادند.
نمی توان تخلفات خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروه نیافته را به گروه ارائه دهندگان زیبایی شناختی نسبت داد».

به گزارش ایسکانیوز، تعدادی از روز پیش ویدئویی اجتناب کرده اند مختصر کردن موهای اطلاعات آموزان مرد توسط معلم چاپ شده شد کدام ممکن است این ویدئو همراه خود پاسخ مشتریان جامعه های اجتماعی مواجه شد.

انتهای پیام/