مقوا گاز المثنی خوب ماهه صادر تبدیل می شود


به گزارش تسنیم، کرامت ویس کرمی، مدیرعامل منتشر شده فرآورده های نفتی ذکر شد: تاکنون خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار مقوا گاز صادر شده کدام ممکن است خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار مقوا گاز، حدود 850 هزار مقوا برای خودروهای بنزینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گازوئیل جنرال کدام ممکن است سیستم گاز است، صادر شده است. ” . ماهانه است.

ویس کرمی افزود: مقوا گاز وانت های نهایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای بنزینی باید ظرف خوب ماه صادر شود از سهمیه گاز این خودروها خوب ماه ذخیره تبدیل می شود.

مدیرعامل منتشر شده فرآورده های نفتی یکپارچه داد: اجتناب کرده اند خوب میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید 200 هزار مقوا گاز صادر شده، حدود 250 هزار مقوا درمورد به خودروهای خصوصی است کدام ممکن است صادر را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی شده است.

ویس کرمی همراه خود ردیابی به اینکه فینال تقاضا برای صدور مقوا گاز المثنی برای خودروهای خصوصی حدود 500 هزار مقوا است، ذکر شد: تصور به روزانه 20 به همان اندازه 25 هزار مقوا گاز المثنی به همان اندازه 500 هزار مقوا باقی مانده اجتناب کرده اند بهمن ماه بلند مدت صادر شود. ماه.” به نامزدها.

وی افزود: روزانه حدود 8 هزار گزارش شناسایی خودروی خصوصی گزارش شناسایی تبدیل می شود.

مدیرعامل منتشر شده فرآورده های نفتی ذکر شد: سهمیه گاز داروها غذایی نهایی به مدت خوب ماه ذخیره تبدیل می شود. اجتناب کرده اند سوی تولید دیگری خودروهای خصوصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید موتورسیکلت ها سهمیه گاز شخصی را حدود 9 ماه ذخیره می کنند به منظور که 60 لیتر ماهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 540 لیتر گاز برای خودروهای خصوصی 9 ماه را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 225 لیتر برای موتورسیکلت های 25 لیتری ذخیره تبدیل می شود.

معاون کرمی ذکر شد: 750 هزار مقوا دوگانه سوز برای خودروهای خصوصی گزارش شده کدام ممکن است 250 هزار مدل کپی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 500 هزار مقوا در جاری صدور است.

این مقام پاسخگو برای نفت افزود: رانندگان درگیر نگهداری مقوا شخصی نباشند، از ذخیره مقوا های زودتر به همان اندازه سقف 540 لیتر به مقوا المثنی جدید منتقل تبدیل می شود.

مسعود رضایی، مدیرعامل سامانه معقول گاز نمایندگی سراسری منتشر شده فرآورده های نفتی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند حمله سایبری به سامانه گاز در آبان ماه 1400، فراوان اجتناب کرده اند شرکت ها همراه خود اختلال مواجه شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کردیم به همین ترتیب اشکال را اصلاح کنیم.

رضایی افزود: ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر شرکت ها همراه خود محل کار پلیس +10 40 روز اندازه کشید.

مدیرعامل سامانه معقول گاز ذکر شد: انتخاب صدور مقوا گاز نیز بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع انتخاب همراه خود خودروهای نهایی کدام ممکن است همراه خود گاز گازسوز را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودروهای نهایی معادل تاکسی ورزش می کنند، بود.

رضایی ذکر شد: مردمان می توانند همراه خود وارد کردن مشخصات خودروی شخصی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود برای مشاوره پلیس +10 را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو تصمیم همراه خود شماره 09627 اشکال شخصی را برطرف کنند.

انتقادها برای تاخیر در عرضه مقوا گاز المثنی همچنان یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی هستند کدام ممکن است بیش از سه به همان اندازه 5 ماه منتظر بدست آمده مقوا گاز شخصی هستند.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر