موسسه مالی‌ها می‌توانند اوراق دین چاپ شده کنند


به گزارش ایسنا، موسسه مالی مرکزی گفتن کرد کدام ممکن است بر مقدمه مصوبه مذکور، تخلیه اوراق کسب دین اساساً مبتنی بر مطالبات موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی اجتناب کرده اند بخش دولتی ناشی اجتناب کرده اند خریدهای بخش دولتی (به جز مطالبات ناشی اجتناب کرده اند عقد سلف در گذشته اجتناب کرده اند سررسید) خلاف شرع پیش آگهی داده نشد.

مورد نیاز به اشاره کردن است کدام ممکن است بر مقدمه مفاد جزء (۳) بند (د) تبصره (۱۶) قوانین بودجه سال ۱۴۰۱ کل ملت، اعطای شهرت جدید به موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی با بیرون بدست آمده وثیقه در قالب جاده اعتباری هر دو اضافه درو کردن توسط موسسه مالی مرکزی ممنوع شده است.

بر این مقدمه نیاز دارد به همان اندازه همراه خود بهبود ابزارهای اسلامی فعلی در وب بانکی، بسترهای مورد نیاز جهت اجرایی شدن ماده قانونی مذکور فراهم گردد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصویب تخلیه اوراق کسب دین اساساً مبتنی بر مطالبات جامعه بانکی اجتناب کرده اند بخش دولتی، اقدامی مهم {در این} راستا محسوب می‌شود. 

گفتنی است چارچوب اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سقف میزان استفاده اجتناب کرده اند اوراق مذکور توسط موسسه مالی‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید موسسات اعتباری غیربانکی توسط موسسه مالی مرکزی تصمیم گیری تبدیل می شود.  

علاوه بر این، اطمینان حاصل شود که اعلان بینندگان، محتوای متنی مصوبه مذکور در ذیل نیمه «مبانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقررات»، زیرمنوی «مصوبات شورای فقهی» به راحتی در دسترس است عموم قرار گرفته است.