میزان زکات فطره اجتناب کرده اند سوی آیات شبیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مکارم شیرازی گفتن شد


به گزارش ایرنا اجتناب کرده اند محل کار آیت الله شبیری زنجانی، در اطلاعیه محل کار این مرجع تقلید آمده است: خصوصی کدام ممکن است صنوبر زکات فطره بر او واجب است باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان خور او هستند، هر نفری منصفانه صاع (تقریبا ۳کیلو را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰گرم) اجتناب کرده اند خوراکی‌های رایج در قلمرو شخصی (یادآور گندم، برنج را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره)  هر دو مبلغ آن را شناخته شده به عنوان فطریه بپردازد.

اطلاعیه می افزاید: همراه خود ملاحظه به اینکه قیمت گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برنج در شهرهای مختلف، قابل دستیابی است یک مدت کوتاه منحصر به فرد باشد، لذا مؤمنین می‌توانند برابر بخشها مذکور را بر طبق قیمت محل اقامت شخصی، محاسبه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر نمایند.

در یکپارچه اطلاعیه محل کار آیت الله شبیری زنجانی تاکید شده است:  کفاره افطار غیر عمدی برای {هر روز}، منصفانه سبک طعام (حدود ۹۰۰گرم به‌حساب گندم) است کدام ممکن است باید به مسکین (شخص خاص کدام ممکن است معیشتش سختتر اجتناب کرده اند فقیر است) صنوبر شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صورت ضمانت می‌توان قیمت آن را به مسکین داد به همان اندازه به وکالت اجتناب کرده اند مکلف، برای خودش این مقدار طعام بخرد.

طبق اطلاعیه این مرجع تقلید، آیت‌الله‌ شبیری زنجانی، مبلغ ۴۰هزار تومان را بابت زکات فطره هر نفر (به‌حساب قیمت گندم)  را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبلغ ۱۰هزار تومان را برای کفاره افطار گفتن کرد.

تذکر آیت الله مکارم شیرازی در خصوص میزان زکات فطره

علاوه بر این براساس تذکر آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره امسال بر مبنای قوت غالب گندم، مبلغ چهل هزار تومان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مبنای قوت غالب برنج، مبلغ یکصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پنجاه هزار تومان گفتن شده است کدام ممکن است مومنین در محدوده هر منصفانه اجتناب کرده اند این چیزها مخیر هستند.

اطلاعیه محل کار آیت الله مکارم شیرازی می افزاید: کفاره روزه غیر عمد مبلغ هشت هزار تومان است کدام ممکن است باید به صورت نان تهیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنوبر شود؛ علاوه بر این کفاره روزه عمد مبلغ چهارصد را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتاد هزار تومان است.

اطلاعیه حاکی است: اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است براساس مساله هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۹۲ رساله دلیل المسائل آیت الله مکارم شیرازی، زکات فطره بر تمام افرادی که در گذشته اجتناب کرده اند شب عصر عید فطر بالغ را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید غنی باشند واجب است، یعنی باید برای خودش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که نان خور او هستند، هر نفر به ابعاد منصفانه صاع (تقریبا سه کیلو) اجتناب کرده اند آنچه غذای نوع افراد آن محل است، اعم اجتناب کرده اند گندم را انتخاب کنید و انتخاب کنید جو هر دو خرما هر دو برنج هر دو ذرّت را انتخاب کنید و انتخاب کنید یادآور اینها به مستحق بدهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اگر پول یکی اجتناب کرده اند اینها را بدهد کافی است.در این بین بنابر فتوای این مرجع تقلید اگر کسی ساده در افطار عصر عید فطر میهمان عکس باشد فطریه او به عهده خودش است.