ناتو هستند Darkwast، نظر اوکراین، “منطقه ممنوعه پرواز” RA پاسخ کرد


به گذرش فارس “جنس استولتنبرگ” رهبر ناتو کنفرانس خبری بعد از اینکه وزرا بیرون گذاشتی ائتلاف منظم کجاست باور آستکه هاواپیماها و نیروهای ناتو نباید در اوکراین باشند. وی افزود: مداخله مستقیم ناتو در درگیری دار اوکراین، سرچشمه گوستوش آن به خشورهای دگر میچود.

«چارلز میشل» رئیس شورای اروپا، رز پنگچنبه، گاف که آگری، منطقه ممنوعه فراز، اوکراین، طرحی است که تحت نظارت ناتو است، اما خطر واقعی وجود دارد. آمریکا، دراخواست، اوکراین کجاست؟

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر