ناتو پاسخگو برای درگیری اوکراین است


رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پاسخ به درگیری اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید روسیه اظهار داشت کدام ممکن است ناتو باید به هشدارها برای عدم افزایش به اروپای شرقی ملاحظه تنبل. او علاوه بر این ناتو را به تحریک روسیه متهم کرد.

به گزارش ایسنا را انتخاب کنید و انتخاب کنید به نقل اجتناب کرده اند موقعیت یابی روسیا الیوم، سیریل رامافوزا، رئیس جمهور آفریقای جنوبی در پیامی توئیتری اظهار داشت: رویکرد کشورش به درگیری روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین اساساً مبتنی بر دیدگاه مشترک متعدد اجتناب کرده اند متخصصان عالی دیپلماسی است.

او پیام شخصی را شکسته نشده داد. اگر ناتو به هشدارهای رهبران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران شخصی کدام ممکن است سال‌ها می‌گویند افزایش در شرق اروپا در نتیجه بی‌ثباتی تا حد زیادی در جهان می‌شود ملاحظه می‌کرد، می‌توانست اجتناب کرده اند درگیری کنونی روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین جلوگیری شود.

او علاوه بر این ناتو را به اقدامات تحریک آمیز علیه روسیه متهم کرد.

رامافوزا شکسته نشده داد کدام ممکن است برخی اجتناب کرده اند مردمان می خواهند آفریقای جنوبی موضع تهاجمی تری متعهد شدن تنبل، با این حال رویکرد آن یافتن راه رفع دیپلماتیک ایمن برای مناقشه حال است.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر