ناو آمریکایی در مبارزه جهانی دوم غرق شد


به گزارش خبرگزاری فارس، افسران بومی آمریکا ادعا کردند کدام ممکن است ناو یو اس اس سالیوانز نیروی دریایی آمریکا متعلق به مبارزه جهانی دوم {به سمت} بندر بوفالو متمایل شده است.

نیویورک تایمز به نقل اجتناب کرده اند خوب مقام بومی آمریکایی نوشت کدام ممکن است خوب کشتی آمریکایی کدام ممکن است اجتناب کرده اند میدان مبارزه در اقیانوس آرام پوست آمده بود، این هفته در پارک دریایی بوفالو غرق شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون {به سمت} اسکله بوفالو در نیویورک اعتصاب می کند.

این گزارش می افزاید: کشتی جنگی کدام ممکن است اجتناب کرده اند حمله ها اثیری ژاپن در اقیانوس آرام، طوفان ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید گلوله های توپخانه جان مفید به در برد، اکنون {به آرامی} اجتناب کرده اند صحنه های نبردی کدام ممکن است مدت ها پیش در اسکله بوفالو در نیویورک شاهد بود، غرق تبدیل می شود.

بر ایده این خبر، چهارشنبه قبلی (24 فروردین) در بدنه این کشتی آمریکایی شکستگی رخ داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب به موجود در کشتی تأثیر می گذارد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون کشتی در جاری غرق شدن است. خوب مقام نیروی دریایی آمریکا اظهار داشت: ما مشکلی داریم کدام ممکن است نمی دانیم چیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید دلیل برای شکستگی ناشناخته است.

این کشتی در سال 1977 وارد بوفالو شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افسران نیروی دریایی آمریکا در آن نقطه گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نفت کشتی جنگی نیروی دریایی آمریکا را به بهتر از تعیین کنید بالقوه تخلیه کردند. امتحان شده برای تخلیه آب اجتناب کرده اند تاسیسات تولیدی کشتی سازی، تعیین مقدار خسارت انجام تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش های اولین حاکی اجتناب کرده اند نشت 13000 گالن آب در هر دقیقه اجتناب کرده اند کشتی است.

به آموزش داده شده است افسران بومی، سالیوان کدام ممکن است در سال 1943 به خانه پرتاب شد، یکی اجتناب کرده اند 4 ناوشکن بقیه گروه فلچر روی زمین است. این کشتی 376 فوت اندازه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شامل سلاح هایی معادل تفنگ های کالیبر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود 310 ملوان در آن حضور دارند.

نیویورک تایمز گزارش داد کدام ممکن است این کشتی در کل مبارزه کره نیز سرزنده بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید هنگام حمله به سویه ها تدارکاتی کره شمالی اجتناب کرده اند کشتی های تولید دیگری کمک می کند. به آموزش داده شده است نیروی دریایی آمریکا، این کشتی برای ارائه دهندگان شخصی در مبارزه جهانی دوم 9 ستاره را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مبارزه کره 2 ستاره بدست آمده کرد.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید قبلاً گزارش شده بود کدام ممکن است این کشتی در سال 2018 {به دلیل} سوراخ در بدنه آن آغاز به غرق شدن کرد. نیروی دریایی آمریکا در آن سال خوب ترکیبی آوری کمک پولی برای صنوبر ارزش تعمیرات کشتی سازماندهی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه بالا سال 2021 خوب میلیون دلار ترکیبی آوری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعمیرات کشتی را تابستان قبلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اکتبر {به دلیل} شرایط دریاچه تحریک کردن کرد. این عملیات متوقف شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرار بود روز دوشنبه هفته قبلی اجتناب کرده اند اوج گرفته شود، روزی کدام ممکن است سوراخ در روز چهارشنبه تا حد زیادی شد.

جدا از USS Sullivan، نیروی دریایی آمریکا در نیویورک دارای سه کشتی نیروی دریایی تولید دیگری اجتناب کرده اند جمله USS Little Rock، USS Crocker را انتخاب کنید و انتخاب کنید PTF-17 است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید چون آن است مسئولان پارک آموزش داده شده است اند به همان اندازه روزی کدام ممکن است این موضوع خاص نشود بازدید اجتناب کرده اند این نیمه اجتناب کرده اند دسترس بازدیدکنندگان خارج {خواهد بود}.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر