نباید اجتناب کرده اند بنیانگذاران وضع حال در مدیریت استفاده کرد


به گزارش خبرگزاری فارس. آیت الله سید ابراهیم رئیسی روز دوشنبه در دیدار همراه خود یادواره اهل بیت (علیهم السلام) همزمان همراه خود ساعت شب وفات ائمه مؤمنان حضرت خدیجه (سلام الله علیها) ذکر شد: ما در این زمان داریم کدام ممکن است پاسخگویی با کیفیت حرفه ای پیشرفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفع مشکلات افراد مشکلات مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید معیشتی تحمیل کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات تصمیم گرفت است همراه خود تمام توان در این روش قدم بردارد.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به شرایط نامناسب مالی در ابتدای مقامات سیزدهم ذکر شد: همراه خود عنایت خداوند متعال توانستیم با بیرون استقراض اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی هر دو تحمیل درآمدی کدام ممکن است به میزان قابل توجهی برای ملت تحمیل شود. افزایش تورم، تیز کردن حقوق کارگران با بیرون روز مرخصی.» تأخیر بیایید تیز کردن کنیم.

وی ذکر شد: متأسفانه در هشت سال قبلی معمولی نرخ انبساط مالی فوق العاده زیرین {بوده است}، با این حال {در این} مقامات انبساط 8 درصدی را برای امسال فکر‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این دلیل است سرمایه‌گذاری خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی تحریک کردن شد.

آیت الله رئیسی همراه خود خاص اینکه این مقامات به فراسوی مرزها ظاهر شد نمی شود، افزود: ما برای اداره کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود ملت به داشته ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید قابلیت های شخصی ملاحظه داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید معتقدیم همراه خود بستگی به توانمندی های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خانه می توان ملت را مدیریت کرد. اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط مالی».

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به کاهش نرخ تورم در ماه های جدیدترین ذکر شد: در این زمان همراه خود اقدامات {انجام شده} انبساط تورم به همان اندازه حدودی مهار شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید امیدواریم همراه خود همدلی قوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید مساعدت مجلس بتوانیم اقدامات مورد نیاز را انجام دهیم. گام هایی در جهت مدیریت تورم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رشد مالی.

رئیس جمهور در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند سخنان شخصی بر پایبندی مقامات به استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارزشی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: همواره به مسئولان این ضمانت را می دهم کدام ممکن است اجتناب کرده اند نیروهای همراه خود انگیزه انقلابی در اقشار مختلف به طور قابل توجهی کودکان استفاده کنند.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به سخنان منصفانه میهمان مبنی بر انتخاب کار باکلاس بر ورزش های مالی تاکید کرد: هر 2 انتخاب برای ملت است را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید در عین جاری مورد ملاحظه قرار گیرد. مقامات سعی می تدریجی امتیازات معیشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این امتیازات باکلاس را دنبال تدریجی.

رئیس جمهور همراه خود ردیابی به اقدامات مقامات برای افزایش درآمدهای ملت ذکر شد: در تعدادی از ماه قبلی کمیت مبادلات را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات همراه خود کشورهای مختلف 2 برابر شد، این در حالی است کدام ممکن است کالا نفت نگاه به گذشته تحمل تاثیر قرار گرفته بود. وی افزود: در این زمان به سادگی نفت صادر می کردیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص شد کدام ممکن است اگر آرزو قابل توجه برای امتحان کردن این وجود داشته باشد، هیچ مانعی {نمی تواند} ملت را هدایت تدریجی.

رئیسی ذکر شد: مقامات به همه احترام می گذارد، با این حال قطعا افرادی که اساس گذار وضع حال هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید افراد اجتناب کرده اند عملکردشان راضی نیستند نباید در تجهیزات ها استفاده شوند. از گرفتن روحیه جهادی پرانرژی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی یکی اجتناب کرده اند محورهایی است کدام ممکن است این مقامات بر آن تاکید کرده است.

رئیس‌جمهور در یکپارچه بر استفاده اجتناب کرده اند توانمندی‌های هیئت‌های مذهبی تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: هیئت‌های مذهبی متشکل اجتناب کرده اند جوانانی صادق را انتخاب کنید و انتخاب کنید در همه زمان ها در صحنه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌توان اجتناب کرده اند این توان لاینفک برای تعمیر متعدد اجتناب کرده اند مشکلات استفاده کرد.
آیت‌الله رئیسی خاطرنشان کرد: دشمنان را انتخاب کنید و انتخاب کنید متعصبان نظام نوزاد‌ترین خطا نیروهای انقلابی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات را بدتر کردن می‌کنند، متعاقباً باید همراه خود محافظت هوشیاری، استاندارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید محتوای ورزش‌ها همواره بهبود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود یابد.

رئیس جمهور ذکر شد: کلاس ها هیئت های مذهبی گروه های خودآموزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید خودسازی است، استفاده اجتناب کرده اند اشعار را انتخاب کنید و انتخاب کنید مطالب سازنده برای نوجوانان را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط اخلاق را انتخاب کنید و انتخاب کنید معنویت امری حیاتی است.

وی همراه خود ردیابی به اهمیت ارتباط مسئولان، دولتمردان را انتخاب کنید و انتخاب کنید بدنه سیاسی ذکر شد: من به شخصه در همه زمان ها سعی کرده ام اتصال شخصی را همراه خود افراد محافظت کنم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر جا بودم برداشتن نکردم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند بازخورد استقبال می تدریجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند علما تجلیل تبدیل می شود. افراد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که همراه خود هیکل افراد ارتباط نزدیک دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها را برای شخصی ارزشمند می دانند».

{در این} دیدار حاجی منتظری، حاجی علی انسانی، حاجی مرتضی طاهری، حاجی مهدی صالح شور، مسعود برایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاجی سعید حدادیان دغدغه ها، دغدغه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید راه حل ها شخصی را در زمینه امتیازات باکلاس، مالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی همراه خود رئیس جمهور {در میان} گذاشتند.

{در این} مراسم تعداد اندکی اجتناب کرده اند محبین را انتخاب کنید و انتخاب کنید کنجکاوی مندان اهل بیت علیهم السلام نیز به عزاداری پرداختند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اشاره کردن مصائب شخصیت والای مؤمنان حضرت خدیجه سلام الله علیها پرداختند.

ساماندهی امور عزاداران، آمادگی برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید حمایت اجتناب کرده اند این سیستم های مقامات، نیاز استفاده اجتناب کرده اند نیروهای انقلاب را انتخاب کنید و انتخاب کنید حزب الله در سطوح مختلف اجرایی، معامله با به رفع مشکلات باکلاس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتماعی، حمایت های مادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر سکولار اجتناب کرده اند هیئت های مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تسهیل گری. کدام ممکن است بازدید به عتبات عالیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد همراه خود خرابکاران، اقتصاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید عاملان ارزش های ناعادلانه اجتناب کرده اند جمله محورهای سخنرانی مجاهدان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهل بیت علیهم السلام بود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر