نبرد از حداکثر در مسجد الاقصی


گروه ویدئویی A
4010126053

نبرد در احاطه مسجد الاقصی بین نظامیان صهیونیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمازگزاران فلسطینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظامیان صهیونیست برای مقابله همراه خود نمازگزاران به سرکوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید خشونت از حداکثر متوسل شدند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر