نخستین بزدشتی چورهای دورا ششم آستان تهران


به نام گازرش فارس در تهران، با مخابره گزارشی از قدرت قوه قضائیه، حمید عسگری از مردم دادستان و کودتای شهریار از بزدشت، در صورتی که اعضای حزب علی شهر باغستان، شهریار متهم به ارتشاء شوند. از اخبار بابا

اشاره می کنیم به اینک در هفته های گازتا نز شهدار، رئیس جمهور سابق و رئیس جمهور سابق شوری شهر باغستان شهریار در پیوند به هیمین پروندا بازدشت شادند، اوزود: اتهامات شهردار سابق و رئیس جمهور سابق شرایه شهر باغستان شهر غازستان شهریار نیرشاه، دول اشتر اول. شهرار نیار.

سپهبد دادستان و کودتای شهرستان شهریار با بیانیه انکه مراحل تکمیل مراحل معارفه من کجاست تاییدیه پاسخ: به نظر مردم تصمیم بازدشت صادر شده قوت تصمیم و احتمال تصمیم اهالی دیگر و حضور درد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر