نرخ بیکاری در فصل زمستان 9.4 نسبت {بوده است}


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند وسط آمار ایران، در فصل زمستان نرخ بیکاری {در میان} باند 4 سال به بالا به 2.1 نسبت رسید.

در زمستان دوم، 2.8 نسبت اجتناب کرده اند باند 4 ساله را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی اجتناب کرده اند تذکر مالی سرزنده بودند، یعنی شاغل هر دو لوفر.

بازرسی نرخ بیکاری اشخاص حقیقی 3 سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعدی آرم می دهد کدام ممکن است 6.3 نسبت اجتناب کرده اند باند سرزنده (شاغل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لوفر) لوفر بوده اند. بازرسی توسعه تنظیمات نرخ بیکاری آرم می دهد کدام ممکن است این شاخص نسبت به فصل خیلی شبیه سال در گذشته (زمستان 2) 3.8 نسبت کاهش داشته است.

اجباری به اشاره کردن است کدام ممکن است دانش از واقعی نتایج این ساختار سریع در پرتال سراسری آمار به نشانی www.amar.org.ir قرار خواهد گرفت.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر