نرخ های جدید ساختار بازدید کنندگان در سامانه «تهران من» اضافه کردن شد + عکس


به گزارش تسنیم. اعضای شورای اسلامی شهر تهران در چهل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سومین مونتاژ شورا، مشکلات مدیریت بازدید کنندگان، کاهش تقاضای بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آلودگی هوا در سال 1401 را در اصل کار قرار دادند را انتخاب کنید و انتخاب کنید در پایان همراه خود افزایش 25 درصدی ساختار بازدید کنندگان در سال 1401 موافقت کردند. .

بر این مقدمه شورای شهر تهران همراه خود ورود 103 هزار خودرو به محدوده چالش در کل روز موافقت کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع 53 هزار خودرو سهمیه روزانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی مجوز روزانه بدست آمده خواهند کرد. اجتناب کرده اند بین سهمیه های پیش سوراخ بینی شده در ساختار گذر، جانبازان، مبتلایان خاص را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولان اجتناب کرده اند 90 نسبت کاهش یافته است رایگان برخوردار خواهند شد.

علاوه بر این مشتریان می توانند برای رزرو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تیز کردن اینترنتی ساختار بازدید کنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند طریق حساب شهروندی به سامانه «تهران من» مراجعه کنند.

طبق پیگیری های صورت گرفته در زمان حاضر، نرخ های جدید ساختار بازدید کنندگان 1401 در سامانه «تهران من» اضافه کردن شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تردد {در این} محدوده بر مقدمه افزایش 25 درصدی ساختار بازدید کنندگان محاسبه تبدیل می شود.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر