نصب کنتور هوشمند رایگان بود.


به گزارش روز شنبه ایرنا، مصطفی رجبی مشهدی از اپراتور شبکه برق ایران افزود: با تصویب نمایندگان مجلس، منابعی برای عدم اخذ هزینه نصب کنتورهای هوشمند در بخش مسکونی بر اساس ماده 3 پیش بینی شده است. و ماده 6.

وی ادامه داد: بر اساس این دو فقره وجوه دریافتی از محل تغییر تعرفه صنعتی و همچنین افزایش تعرفه مصوب قبلی برای مصرف کنندگان با مصرف بالا به بخش هوشمند کشور اختصاص یافت.

مدیرعامل شرکت بهره برداری شبکه برق ایران گفت: مجلس با این اقدام مهم سرعت و توسعه استفاده از کنتورهای هوشمند را در کشور تسریع کرده است که مدیریت مصرف برق را تحت تاثیر قرار می دهد.

رجبی مشهدی گفت: می توانیم با استفاده از کنتورهای هوشمند تعرفه های شناور و منعطف داشته باشیم تا مصرف کنندگان بتوانند متناسب با شرایطی که توان تامین برق را در شبانه روز داریم از تجهیزات الکتریکی خود استفاده کنند.

وی ادامه داد: تا امروز بیش از یک میلیون کنتور هوشمند در کشور نصب شده است که بیشتر آن برای مشترکین پرتقاضا یا مشترکین بزرگ در صنعت و کشاورزی است.

سخنگوی صنعت برق با بیان اینکه هدف گذاری از نصب 650 هزار کنتور هوشمند در بخش مسکونی است، گفت: تاکنون حدود 350 هزار کنتور هوشمند نصب شده است و امیدواریم مابقی کنتورها نیز هر چه زودتر نصب شود.