نظامی آمریکا به بالاترین میزان خودکشی در 83 سال قبلی رسیده است


به گزارش فارس، آمارهای جدید چاپ شده شده اجتناب کرده اند سوی محل کار پیشگیری اجتناب کرده اند خودکشی در پنتاگون (وزارت حفاظت آمریکا) آرم می دهد کدام ممکن است میزان از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر ناشی اجتناب کرده اند خودکشی {در میان} نیروهای آمریکایی در سال 2021 به بالاترین حد شخصی در گذشته اجتناب کرده اند درگیری رسیده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید درگیری جهانی دوم رسیده است.

بر ایده گزارش شبکه موقعیت یابی «تسک پرس»، انواع کل خودکشی {در میان} نیروهای آمریکایی نیز بالاترین میزان در 20 سال قبلی {بوده است}. در سال 2021، 176 مورد خودکشی تایید شده در نظامی وجود داشت. این می تواند یک افزایش علاقه مند به اجتناب کرده اند 174 مورد تایید شده خودکشی در سال 2020 است. در سال 2019، این انواع 145 مورد بود.

به طور گسترده، نرخ خودکشی در سال 2021، 36.18 در هر 100000 سرباز بود. طبق منصفانه بررسی در سال 2019 در روزنامه صفحه بحث پزشکی آمریکا کدام ممکن است میزان خودکشی نظامیان را اجتناب کرده اند سال 1819 به همان اندازه 2017 ارزیابی می تدریجی، این بالاترین میزان اجتناب کرده اند سال 1938 است.

در بخش ذخیره نظامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گارد سراسری، لشکر ذخیره در سال 2021 45 مورد خودکشی را تخصص کرد کدام ممکن است نسبت به سال در گذشته افزایش یک مدت کوتاه داشته است.

در سال قبلی، 101 مورد از دست دادن زندگی خودکشی در گارد سراسری رخ داد کدام ممکن است 4 مورد کمتر اجتناب کرده اند سال 2020 بود. نرخ خودکشی نیروهای ذخیره نظامی 24.4 در هر 100000 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 29.92 در هر 100000 در گارد سراسری بود.

بررسی ای کدام ممکن است سال قبلی توسط ماموریت قیمت درگیری دانشکده براون چاپ شده شد تخمین زد کدام ممکن است 30177 کهنه سرباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرباز اجتناب کرده اند سال 2001 جان شخصی را {به دلیل} خودکشی اجتناب کرده اند بازو داده اند. به همان اندازه سال 2020، میزان خودکشی در بین 18 به همان اندازه 24 ساله بیش اجتناب کرده اند 2 برابر نرخ خودکشی غیرنظامیان بود. .

به آموزش داده شده است این تأمین خبری، مقررات خاص برای جلوگیری اجتناب کرده اند خودکشی نظامی آمریکا برای اولین بار در سال 2020 ادعا شد. این توافقنامه ها ابتدا قرار بود پاییز قبلی ایجاد شود، با این حال به تعویق افتاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش بینی {می رود} در سه ماهه اول سال 2022 صادر شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر