نگه از گرفتن دلار {در خانه} بوتلگ تبدیل می شود


همشهری وب مبتنی بر نوشت: «رئیس مجلس قوانین جدید نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی را به رئیس جمهور ابلاغ کرد کدام ممکن است بر مقدمه فینال مدل این قوانین کدام ممکن است در گذشته تاریخی ۱۱ بهمن ماه سال جاری به تصویب مجلس رسیده است، شرایط جدیدی تحمیل شده است. برای عملیات ارزی، ورود را انتخاب کنید و انتخاب کنید خروج به ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این انجام تعهدات ارزی صادرکنندگان.

بر مقدمه این قوانین اجتناب کرده اند این پس ورود پول خارجی به ملت هر دو خروج آن اجتناب کرده اند ملت با بیرون رعایت ضوابط ادعا شده اجتناب کرده اند سوی شورای پول را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرت، قاچاق محسوب تبدیل می شود. به همین دلیل انجام قیمت کاهش یافته ارزی در ملت خرس هر عنوانی اجتناب کرده اند قبیل کسب، کالا، سوئیچ، معاوضه هر دو صلح، بجز حداقل یکی اجتناب کرده اند طرفین قیمت کاهش یافته، صرافی، موسسه مالی هر دو مؤسسه پولی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند بانك مركزي، قاچاق شناخته مي شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود مجوز بانك مركزي را انتخاب کنید و انتخاب کنید در حدود تعيين شده توسط بانك توسط اشخاصي اجتناب کرده اند قبيل وارد كنندگان، صادركنندگان را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاجران در بورس كالا قیمت کاهش یافته مي شود.

پیشنهادات فردا ممنوع

را انتخاب کنید و انتخاب کنید بر مقدمه قوانین مصوب مجلس نمایندگان، پیشنهادات فردا همراه خود پول خارجی بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق تلقی تبدیل می شود، از هرگونه قیمت کاهش یافته پول خارجی در صرافی هر دو غیره کدام ممکن است عرضه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعویض پول خارجی {به روز} هر دو روزهای بعد موکول تبدیل می شود. با این حال در نتیجه عرضه پول خارجی نمی شود.. نبود عرضه پول خارجی موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید قصد طرفین ساده تسویه مابه التفاوت نرخ پول خارجی {بوده است} کدام ممکن است مصداق قاچاق پول خارجی {خواهد بود}. علاوه بر این هرگونه دلالی ارائه دهندگان ارزی در موجود در ایران برای اشخاص حقیقی خارج اجتناب کرده اند ملت با بیرون مجوز انجام صرافی اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی بوتلگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق است.

دلارهای شخصی را تبلیغ کنید

همراه خود اجرای مدل جدید قوانین نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، نگهداری پول خارجی با بیرون گزارش را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار در موجود در نیز بوتلگ شده است از {در این} قوانین آمده است: هر دو موسسه مالی دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی باشد. علاوه بر این عدم حاضر صورتحساب کسب اصلی همراه خود حاضر صورتحساب کسب نامعتبر هر دو داده ها ناتمام خریدار توسط صرافی، موسسه مالی نیز قاچاق محسوب تبدیل می شود.

این گزارش می افزاید: اجتناب کرده اند ابتدای سال جاری تهیه، حمل هر دو نگهداری پول خارجی با بیرون صورتحساب کسب اصلی هر دو با بیرون مجوز ورود توسط اشخاصی غیر اجتناب کرده اند صرافی، موسسه مالی هر دو موسسه پولی اعتباری دارای مجوز اجتناب کرده اند موسسه مالی مرکزی انجام تبدیل می شود. بوتلگ شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید قاچاق محسوب تبدیل می شود». بدیهی است ورود پول خارجی به ملت به همان اندازه سقف سقف تصمیم گیری شده توسط موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند شمول این بند مستثنی است.

در قوانین به صراحت آمده است: دارندگان پول نقد باید کمتر از ظرف مدت سه ماه داده ها پول نقد‌هایی را کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند اجباری‌الاجرا شدن این قوانین در اختیار داشته‌اند، در سامانه گزارش کنند کدام ممکن است تا حد زیادی اجتناب کرده اند میزان پول خارجی در کنار را انتخاب کنید و انتخاب کنید معاف ادعا‌شده توسط گروه است. موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون صورتحساب اصلی.

مجازات صادرکنندگان متخلف

در مدل جدید قوانین نبرد همراه خود قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی، صادرکنندگانی کدام ممکن است به تعهدات ارزی شخصی حرکت نکرده اند، جریمه نقدی اجتناب کرده اند جمله جریمه نقدی، ابطال مقوا بازرگانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال مقوا بازرگانی اجتناب کرده اند منصفانه به همان اندازه 10 سال فکر شده است. علاوه بر این کلیه صادرکنندگان کالا به خارج اجتناب کرده اند ملت موظفند پول خارجی مندرج در پروانه گمرکی هر دو برابر آن را به سایر ارزها به موسسه مالی مرکزی بفروشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو همراه خود تایید موسسه مالی مرکزی آن را به سایر اشخاص حقیقی بفروشند هر دو برای واردات شخصی پول خارجی تهیه کنند. کالا هر دو بازپرداخت بدهی تسهیلات. استفاده اجتناب کرده اند پول خارجی

این گزارش می افزاید: در صورت ایفای تلاش ظرف سه ماه اجتناب کرده اند صدور تصمیم قطعی، در مواردی کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد تخلف سه میلیون یورو هر دو برابر آن باشد، به جریمه را انتخاب کنید و انتخاب کنید تخلف اجتناب کرده اند قوانین اضافه تبدیل می شود. سایر ارزهای مشمول عناوین را انتخاب کنید و انتخاب کنید حرفه های ترتیب کننده قاچاق کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید پول خارجی.

جریمه های با کیفیت صنعتی در راه است

{در این} قوانین آمده است: در خصوص عدم ایفای تلاش ارزی موضوع ماده (10) قوانین تعزیرات حکومتی در صورتی کدام ممکن است کمتر از مبلغ 100 میلیارد ریال منوط به کلاس برتر اعلامی موسسه مالی مرکزی در آن نقطه باشد. . اجتناب کرده اند زمان اکتسابی پول خارجی، متخلف اجتناب کرده اند شش ماه به همان اندازه منصفانه سال ورزش تجاری به جزای نقدی برابر 2 برابر عدم مهارت هر دو عدم انجام تلاش بر مقدمه کلاس برتر اعلامی موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند زمان وصول محکوم ممکن است. اجتناب کرده اند واحد پول

علاوه بر این در صورتی کدام ممکن است میزان عدم ایفای تلاش ارزی بر مقدمه کلاس برتر اعلامی موسسه مالی مرکزی در زمان اکتسابی پول خارجی برابر 100 میلیارد ریال هر دو تا حد زیادی باشد، مرتکب به حبس تعزیری سطح 5 محکوم تبدیل می شود. ، موضوع ماده (19) قوانین مجازات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جریمه نقدی برابر 2 برابر کسری هر دو عدم ایفای تلاش بر مقدمه کلاس برتر اعلامی موسسه مالی مرکزی اجتناب کرده اند زمان وصول پول خارجی.

در صورتی کدام ممکن است خاتمه تلاش ارزی هر دو هر اقدامی به این منظور ناشی اجتناب کرده اند استفاده اجتناب کرده اند اسناد جامد هر دو جامد، افزایش قطعا ارزش آن را دارد اظهاری کالا، اظهار بیش اجتناب کرده اند حد مقدار هر دو مقدار کالا به گمرک باشد. ، هر دو مغایرت در کالاهای اظهار شده هر دو اختراع شده. علاوه بر این استرداد پول خارجی به میزان عدم انجام تلاش را انتخاب کنید و انتخاب کنید ابطال دائم مقوا کار، مرتکب به تصمیم سطح چهارم ماده ۱۹ قوانین مجازات اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جزای نقدی برابر سه برابر کسری محکوم تبدیل می شود. هر دو عدم ایفای تلاش بر مقدمه کلاس برتر اعلامی موسسه مالی مرکزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصمیم گیری اجتناب کرده اند زمان اکتسابی پول خارجی.

این گزارش می افزاید: محدودیت های اعمال شده در خصوص عدم رعایت تعهدات ارزی به همان اندازه ابتدای سال اعمال تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند آن کدام ممکن است قطعا ارزش آن را دارد سالانه صادرات غیرنفتی طبق ادعا وزارت صنعت، معدن را انتخاب کنید و انتخاب کنید خرید و فروش به بیش اجتناب کرده اند 1.8 خواهد رسید. بار. قطعا ارزش آن را دارد سالانه واردات ملت.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر