هشدار جهانی ویروسی که ذهن کودکان را هدف گرفته است!


به گزارش ایسنا، این بیماری در سال 2016 چالشی جهانی تحمیل کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 1000 کودک نوپا پس اجتناب کرده اند ابتلای مادرانشان به این بیماری در دوران باردار بودن دچار آسیب مغزی شدند.
مشاوران آمریکایی در این متن گفتند که جهان باید منتظر جهش های جدید در ویروس زیکا باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیق آزمایشگاهی آرم می دهد که این ویروس به سادگی ممکن است منتقل شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید سویه های جدیدی تحمیل تنبل.

تحقیق جدیدترین آرم می دهد که این گونه های جدید بالقوه است در سوئیچ ویروس حتی در کشورهایی که اجتناب کرده اند شیوع زودتر زیکا مصون بودند، کارآمد باشد.

مشاوران گفتند: «اگرچه این یافته‌ها تئوری هستند، با این حال قابل ملاحظه هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آرم می‌دهند که ویروس‌هایی غیر اجتناب کرده اند کووید-۱۹ نیز می‌توانند تهدیدکننده باشند».

ویروس زیکا اجتناب کرده اند طریق جویدن پشه های آلوده آئدس منتقل تبدیل می شود. این اشکالات {در سراسر} قاره آمریکا (علاوه بر این کانادا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیلی در آب را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای فوق العاده خنک) را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این {در سراسر} آسیا کشف شد می شوند.

به گزارش بی بی سی، در حالی که برای اکثر افراد زیکا خوب بیماری خفیف را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون مسائل جانبی ایمن است، با این حال ممکن است مجازات ها قابل توجه برای کودک نوپا متولد نشده داشته باشد. اگر مادر در دوران باردار بودن به ویروس مبتلا شود، جنین در جاری انبساط بالقوه است آسیب ببیند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باعث میکروسفالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسیب احساس ذهن شود.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر