همراه خود ماموریت ایران هراسی با بیرون آسانسور توانمندی های رسانه ای مقامات نمی توان مقابله کرد


رئیس گروه بسیج رسانه اظهار داشت: در پی حادثه ناگوار حمله به تصویر های دیپلماتیک کشورمان در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این موقعیت عالی «ماموریت ایران هراسی» در تعیین کنید گیری این حادثه، کنوانسیون تخصصی برگزار شد. تجزیه و تحلیل حمله ها به دیپلمات‌ها.» تصویر‌های جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند منظر حقوقی «بین‌المللی» برگزار می‌شود.

عباس محمدیان، رئیس گروه بسیج رسانه در پاسخ به حوادث کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات در ترکیبی خبرنگاران اظهار داشت: حوادثی مشابه با حمله فعلی به ادارات جمهوری اسلامی ایران در هرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید کابل باید در چارچوب آن تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تعیین مقدار شود. ماموریت «ایران هراسی» را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس رسانه های رژیم استکباری همراه خود روایت مغرضانه احساسات برخی اجتناب کرده اند مردمان افغانستان را علیه ایران اسلامی به صورت مرتب تحریک کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمینه را برای این اتفاقات فراهم کردند.

وی افزود: در کل 4 دهه قبلی قالب «ایران هراسی» همواره در اصل کار دشمنان ایران {بوده است}، با این حال به طور قابل توجهی در یک واحد دهه قبلی این الگو بدتر کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دشمنان ملت ایران به طور قابل توجهی آمریکا اجتناب کرده اند آن استفاده کرده اند. همه توانمندی‌های ناخوشایند آنها به‌ویژه رسانه‌ها.» رئوس مطالب ملت ایران شناخته شده به عنوان کشوری مبارز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشغله‌گر جهانی، به همان اندازه زمینه انزوای ملت عظیم ایران فراهم شود.

محمدیان علاوه بر این رژیم صهیونیستی را یکی اجتناب کرده اند مجریان قالب ایران هراسی در غرب آسیا راه اندازی شد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در سال های فعلی یکی اجتناب کرده اند اتفاقات جهان بحث اصلاح تکنیک خارجی رژیم صهیونیستی {بوده است}. همراه خود استفاده اجتناب کرده اند ابزار ناخوشایند علیه جمهوری اسلامی ایران». بر ایده سند ایمنی سراسری این رژیم در سال‌های 2019 را انتخاب کنید و انتخاب کنید 2020، رژیم صهیونیستی همراه خود راهنمایی ماموریت ایران هراسی شناخته شده به عنوان راهبرد جدید جهان‌ای، درصدد بسیج را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم افزایی توانمندی‌های دشمنان ملت ایران در غرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید غرب آسیا بود. خوشبختانه هوشیاری مردمان ایران تاکنون متعدد اجتناب کرده اند این نزاع‌های دشمنان را خنثی کرده است، با این حال ماموریت ایران‌هراسی به تعیین کنید پیچیده‌تری علیه مردمان ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید به طور در عمق‌تر علیه جبهه از دوام یکپارچه دارد.

محمدیان افزود: محور غربی عبری-عربی کدام ممکن است شاهد موفقیت ایران اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپیمانانش در مقابله همراه خود پوچی جهانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید همپیمانانش در جهان اجتناب کرده اند جمله داعش بود، اکنون برای ضربه زدن به ملت ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید تضعیف روابط همراه خود ایران استفاده تبدیل می شود. همسایگان آن «من می خواهم وارد درگیری شده ام.

این درک دانشکده بر اهمیت درگیری ناخوشایند تاکید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: همانطور که صحبت می کنیم درگیری ناخوشایند به ویژه ترین، مؤثرترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موثرترین نوع درگیری را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد از همه پرهزینه ترین را انتخاب کنید و انتخاب کنید در عین جاری مضر ترین نوع درگیری علیه ایمنی سراسری تغییر شده است. چرا کدام ممکن است همراه خود کمترین ارزش می توان زشت ترین آسیب را وارد کرد به عبارت تولید دیگری در زمان درگیری ناخوشایند وقف ملت هدف گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید گام به گام ملت را {به سمت} روانی، سیاسی، امنیتی، اجتماعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید… بعد از همه، فروپاشی زیبایی شناختی

رئیس گروه بسیج رسانه خاطرنشان کرد: بر ایده تعیین مقدار‌های کنونی، حوادثی مشابه با حادثه فعلی حمله به تصویر‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در کابل را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرات توسط دشمنان 2 جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید توسط بازیگران جهان‌ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی تبلیغ می‌شود. منصفانه انزجار مشروع اجتناب کرده اند ایران در افغانستان.» 2 ملت عظیم ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید افغانستان آسیب خواهند دید.

محمدیان در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند گفتگوی شخصی همراه خود خبرنگاران در {پاسخ به} سوالی مبنی بر این سیستم های گروه بسیج رسانه برای مقابله همراه خود ماموریت ایران هراسی، اظهار داشت: همراه خود قالب ایران هراسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صیانت اجتناب کرده اند ایمنی سراسری با بیرون مونتاژ را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساز دفاعی غیرممکن است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه تهاجمی در بخش رسانه. این دلیل است است کدام ممکن است برای اولین بار در ملت موضوع «رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی سراسری» در ماه‌های فعلی مورد ملاحظه شدید گروه بسیج رسانه قرار گرفته را انتخاب کنید و انتخاب کنید این گروه به‌عنوان نهادی اصلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصلی در بخش رسانه‌ای. ، امتحان شده می تنبل همراه خود قابلیت سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتقای توان اطلاعاتی ملت به طور قابل توجهی در بخش آموزش، زمینه آسانسور ایمنی سراسری در مخالفت با قالب «ایران هراسی» را فراهم تنبل.

وی {در این} اتصال اظهار داشت: همراه خود ملاحظه به حمله به تصویر های دیپلماتیک کشورمان در افغانستان، گروه بسیج رسانه ملت همراه خود مؤسسه تحقیق را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحقیقات در سراسر جهان اخیر ابرار در تهران، صفحه بحث در سراسر جهان اساتید دانشکده های مسلمان، وزارت امور خارجه همکاری داشته است. آموزش را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرورش، وزارت امور خارجه، فرهنگسرای رسانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید متنوع اجتناب کرده اند گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها، عکس در 15 اردیبهشت ماه به رویداد سالگرد حمله خونین به سفارت ایران در لندن کدام ممکن است در اردیبهشت 1359 به شیوع اتصال. متنوع اجتناب کرده اند دیپلمات های کشورمان، کنفرانس تخصصی «تجزیه و تحلیل حمله ها به تصویر های جمهوری اسلامی ایران اجتناب کرده اند منظر حقوق بین الملل» در وسط سنت رسانه در تهران برگزار تبدیل می شود.

مورد نیاز به اشاره کردن است {در این} کنفرانس کدام ممکن است همراه خود حضور افسران کشوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید لشکری ​​برگزار تبدیل می شود، علاوه بر این افشا اجتناب کرده اند کتاب «ایمنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمنی دیپلماتیک» نوشته 2 پژوهشگر جوان کشورمان شهید سید عباس نیز افشا تبدیل می شود. لواسانی شناخته شده به عنوان اولین خبرنگار را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرزنده رسانه ای شهید مفتخر در تصویر های دیپلماتیک کشورمان کدام ممکن است در حادثه لندن در 15 اردیبهشت 1359 به بیانیه سوگند خورده رسید.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر