همراه خود وسط تشکیل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار در ایران شناخته شده شوید


به گزارش روابط نهایی گروه سنجش ملت، همراه خود ملاحظه به اقدامات گروه سنجش ملت برای پایش پدیده ریزگردها در ملت، نتایج حاصل اجتناب کرده اند پردازش عکسها تلویزیون ماهواره ای برای کامپیوتر ای در بازه روزی 17 به همان اندازه 19 فروردین 1401، اجتناب کرده اند ورود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار به متنوع اجتناب کرده اند استان های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوبی جهان غرب ملت اجتناب کرده اند سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق سرچشمه خواهد گرفت.

به آموزش داده شده است گروه سراسری نبرد همراه خود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار، {به دلیل} تشکیل جبهه های خاکی بین سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عراق. این ذرات ابتدا مناطق وسیعی اجتناب کرده اند این 2 ملت را پوشانده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سپس وارد ایران شدند.

همراه خود ملاحظه به نقشه به بازو آمده در روز چهارشنبه 15 فروردین 1401، منشاء ورود کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غبار اجتناب کرده اند سوریه به ملت به خوانایی دیده شده است.

این در حالی است کدام ممکن است بر مقدمه نقشه ارائه شده اجتناب کرده اند پراکندگی ریزگردها در 18 فروردین را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود حرکت ریزگردها به شمال غرب عراق، برخی استان های ملت به طور قابل توجهی استان های غربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب غربی ملت مربوط به کرمانشاه غرب هستند. آذربایجان، ایلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوزستان از نزدیک تحمل تأثیر قرار گرفتند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر این پدیده خودت را پیدا کن در 20 فروردین 1401 نمایان شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید استان های تهران، البرز، قم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اصفهان {در این} پدیده نمایندگی کردند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر