همه آنچه باید با توجه به سرخک بدانیدسرخک منصفانه عفونت مسری است که باعث خارش منافذ و پوست {در سراسر} هیکل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به سادگی منتقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید چاپ شده تبدیل می شود. سرخک توسط ویروسی به تماس گرفتن پارامیکسو ویروس تحمیل تبدیل می شود. هنگامی که شخص تحت تأثیر سرخک سرفه هر دو عطسه می تدریجی، ویروس سرخک اجتناب کرده اند طریق ذرات ریز حال در هوا چاپ شده تبدیل می شود.

تا حد زیادی بیاموزید:

ما مشکلی در تهیه واکسن سرخک نداریم

این ذرات به همان اندازه 2 ساعت در هوا هر دو روی درجه اجسام پرانرژی می شبیه. کودکی که همراه خود این ذرات چه اجتناب کرده اند طریق هوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه اجتناب کرده اند طریق اشیا در تصمیم باشد، مبتلا تبدیل می شود. اگر کودک خواهید کرد واکسن سرخک را اکتسابی نکرده باشد هر دو سرخک نداشته باشد، در صورت تصمیم همراه خود شخص خاص که فرد مبتلا است، 90 سهم احتمالاً می رود که فرد مبتلا شود.

سرخک

معمولاً 18 روز اندازه می کشد به همان اندازه شخص اولین علائم بیماری را پس اجتناب کرده اند قرار تکل کشف نشده ویروس آرم دهد.

این ویروس به بیشتر احتمال دارد 4 روز گذشته اجتناب کرده اند به نظر می رسد شدن تاول ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوش ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 روز پس اجتناب کرده اند آن به دیگران سرایت می تدریجی.

علائم سرخک

اولین علائم سرخک شبیه علائم از حداکثر شبیه تب بالا، آبریزش سوراخ بینی، گلودرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرفه خشک است. غدد لنفاوی گردن خواهید کرد بالقوه است متورم شوند. علاوه بر این بالقوه است خستگی از حداکثر، اسهال، قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید توجه درد را تخصص کنید.

همراه خود افزایش تدریجی این علائم، لکه های بنفش نوزاد در موجود در دهان شخصی را تخصص خواهید کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جستجو در آن جوش هایی {در سراسر} هیکل تحمیل تبدیل می شود.

هنگامی که بزرگسالان سرخک دارند، علائم آنها شدیدتر اجتناب کرده اند کودکان است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بافت ناراحتی بیشتری می کنند.

علائم سرخک معمولاً 8 به همان اندازه 10 روز پس اجتناب کرده اند زمانی که کشف نشده ویروس قرار گرفته اید به نظر می رسد تبدیل می شود. این مرحله را مرحله کمون می نامند.

واکسن سرخک

واکسیناسیون عملکرد مهمی در کاهش میزان بروز این بیماری داشته است.

واکسیناسیون برای پیشگیری اجتناب کرده اند سرخک

واکسن سرخک ممکن است به سمت سرخک که معمولاً به صورت مختلط اجتناب کرده اند واکسن های سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون (MMR) تزریق تبدیل می شود، دفاع کردن تدریجی. واکسن سرخک، سرخجه، اوریون را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبله مرغان در کودکان 12 ماهه به همان اندازه 12 ساله برای حفاظت به سمت سرخک، اوریون، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آبله مرغان می تواند مورد استفاده قرار گیرد. هیچ واکسن منفرد ضد سرخک به راحتی در دسترس است نیست.

پیشگیری اجتناب کرده اند سرخک

منصفانه دوز واحد اجتناب کرده اند واکسن سرخک، اوریون را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرخجه 93 سهم در پیشگیری اجتناب کرده اند سرخک مؤثر است. 2 دوز تقریباً 97٪ مؤثر است. تقریباً هر {کسی که} به اولین دوز واکسن MMR در 12 ماهگی هر دو تا حد زیادی پاسخ نمی دهد، به دوز دوم پاسخ می دهد، علاوه بر این سرخک. متعاقباً، دوز دوم MMR برای معامله با شکست اولین دوز واکسن تجویز تبدیل می شود.

پیشنهاد هایی مورد استفاده قرار گیرد اجتناب کرده اند واکسن سرخک در کودکان

وسط مدیریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیشگیری اجتناب کرده اند {بیماری ها} (CDC) پیشنهاد می تدریجی که واکسن MMR همراه خود اولین دوز در سن 12 به همان اندازه 15 ماهگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز دوم در 4 به همان اندازه 6 سالگی هر دو حداقل 28 روز پس اجتناب کرده اند اولین دوز آغاز شود. . در ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید در این سیستم سراسری واکسیناسیون، اولین دوز واکسن در 12 ماهگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوز دوم در 18 ماهگی تزریق تبدیل می شود.

استفاده اجتناب کرده اند واکسن

مشکلات جانبی واکسن سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون

اکثر کودکان پس اجتناب کرده اند واکسینه شدن به سمت سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون مفید می شبیه. اگرچه سهم به سختی اجتناب کرده اند کودکان بالقوه است مشکلات جانبی زیر را تخصص کنند:

قرمزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تورم لحظه ای در محل تزریق

خلق را انتخاب کنید و انتخاب کنید خو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تب خفیف برای منصفانه هر دو 2 روز

برخی اجتناب کرده اند کودکان بالقوه است بین 7 به همان اندازه 11 روز پس اجتناب کرده اند واکسن MMR سرخک فوق العاده خفیف داشته باشند که حدود 2 هر دو سه روز اندازه می کشد.

اجتناب کرده اند هر 50 کودک، منصفانه کودک به اوریون خفیف مبتلا تبدیل می شود وجود دارد به همان اندازه 2 روز، 2 به همان اندازه 4 هفته پس اجتناب کرده اند واکسینه شدن به سمت سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون شکسته نشده می یابد.

در اسبابک ها غیر معمول، کودک بالقوه است حدود 2 هفته پس اجتناب کرده اند اکتسابی واکسن سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون دچار کبودی‌های نوزاد شود.

کودک خواهید کرد 6 به همان اندازه 11 روز پس اجتناب کرده اند اکتسابی واکسن سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون کمتر دچار تشنج تبدیل می شود.

در اسبابک ها از حداکثر، کودک بالقوه است بلافاصله پس اجتناب کرده اند اکتسابی واکسن سرخک، سرخجه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوریون دچار آنافیلاکسی شود.

معامله با سرخک

هیچ معامله با خاصی برای سرخک {وجود ندارد}. با این حال اجتناب کرده اند استامینوفن را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایبوپروفن برای کاهش تب فرد مبتلا استفاده تبدیل می شود. برخی تحقیقات تأثیر خفیف ویتامین A را در کاهش علائم را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش از دست دادن زندگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید میر در مبتلایان تحت تأثیر سرخک آرم داده است. برخی اشخاص حقیقی نیز بالقوه است دچار ذات الریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیماری های عفونی شوند که {در این} صورت برای او یا او دارو تجویز تبدیل می شود.

انتهای پیام/