هیچ چالش ای با بیرون مجوز زیست محیطی انجام نمی شود


جواد اوجی وزیر نفت در اظهار داشت وگو همراه خود تسنیم، کسب اطلاعات در مورد موضع وزارت نفت با توجه به چالش پتروشیمی میانکالا تصدیق شد: موضع وزارت نفت اینجا است آن هر کدام چالش ای که بخواهیم سازماندهی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده کنیم باید دارای تاییدیه زیست محیطی باشد.

وی اظهار داشت: هیچ چالش ای با بیرون تایید گروه ایمنی تنظیم زیست در وزارت نفت ورزش نمی شود.

وی در {پاسخ به} این پرس و جو که خواه یا نه مجوز نمایندگی پتروشیمی امیرآباد زیرمجموعه مازندران (پتروشیمی میانکالا) باطل تبدیل می شود؟ وزیر نفت اظهار داشت: {در این} زمینه تابع گروه ایمنی تنظیم زیست هستیم.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر