وثیقه های بانکی، سنگ غول پیکر پیش پای داده ها بنیان ها


به گزارش الف علاوه بر این هر کسب و کاری سرمایه ی اولین ای اعم اجتناب کرده اند نیروی انسانی ماهر و منصفانه سرمایه مادی باید فراهم باشد کدام ممکن است این سرمایه مادی هر دو به صورت معرفی شده است توسط موسس هر دو موسسان تامین و هر دو باید در قالب تسهیلات اجتناب کرده اند موسسه مالی ها تامین شود.

نمایندگی های داده ها بنیان مدلی اجتناب کرده اند کسب و معامله هستند کدام ممکن است در صورت راه اندازی {به دلیل} وجود تعدادی از انتخاب قابل ملاحظه چون ساخت و تربیت نیروی انسانی متخصص، انبساط و رشد مالی، صادرات، کاهش واردات و عدم وابستگی صنایع به خارج اجتناب کرده اند ملت و در واقع کم رنگ شدن تأثیر تحریم ها در همه بخش ها ویژه به ویژه صنایع، به مراتب ملاحظه و حمایت بیشتری را می طلبند.

این نمایندگی ها منظم در ابتدا کار شخصی را همراه خود تجزیه و تحلیل تحریک کردن می کنند. ساخت مرحله بعدی کار این نمایندگی هاست. در عین جاری، منظم نیز موسسان این نمایندگی ها جوان و نخبگانی هستند کدام ممکن است به جای آن مهاجرت، ماندن و جمع کردن را ترجیح داده اند. 

راه اندازی منصفانه نمایندگی داده ها بنیان در ابتدا همراه خود محل کار و میز و صندلی آغاز  و وقتی نوبت مونتاژ محصولی تبدیل می شود کدام ممکن است مدت ها روی آن تجزیه و تحلیل و تحقیق شده و صنایع و هر دو بخش های تولید دیگری به آن است خواستن دارند، دردسرساز ترین بخش کار نمایندگی های داده ها بنیان تحریک کردن تبدیل می شود.

قطعا مونتاژ این محصول نیازمند سرمایه انسانی و مادی است کدام ممکن است سرمایه انسانی شبیه به نخبگانی هستند کدام ممکن است ماندن را به قدم گذاشتن ترجیح دادند و سرمایه مادی باید هر دو شبیه به معرفی شده است و هر دو تسهیلات بانکی باشد کدام ممکن است قطعا معرفی شده است این نمایندگی ها کفاف ساخت را نمی دهد و تسهیلات سطح امید این نمایندگی ها تبدیل می شود با این حال تسهیلات همراه خود وثایقی کدام ممکن است تهیه آن برای این نمایندگی ها غیرممکن است و درآمد 18 درصدی هم تبدیل می شود سنگ بزرگی کدام ممکن است عملا پای این نمایندگی ها را زخمی کرده و انگیزه برای شکسته نشده راه را اجتناب کرده اند آنها سلب می تدریجی.

منصفانه کارشناس ارشد بانکی {در این} باره به «الف» می گوید: اگر قرار باشد کسب اطلاعات در مورد نمایندگی های داده ها بنیان و مشکلاتشان صحبت کنیم، باید در جایگاه این نمایندگی ها باشیم. مشکلاتشان را بشنویم و برای رفع آنها راه رفع حاضر دهیم. این نمایندگی ها برای ملت در همه بخش ها سبب رشد می شوند و ملت به آنها خواستن دارد. اجتناب کرده اند این جهت باید همه مسئولین در همه بخش ها اعم اجتناب کرده اند مقامات و مجلس و سایر بخش ها برای مشکلات داده ها بنیان ها بازو به کار شوند و راه شکسته نشده ورزش و حیات را برای او یا او به راحتی نمایند.

محمدرضا زرگران در شکسته نشده تاکید کرد کدام ممکن است رفع مشکلات این نمایندگی ها یعنی رفع مشکلات ملت و انبساط مالی و رشد، پس باید بیش اجتناب کرده اند پیش به این نمایندگی ها معامله با شود.

وی در خصوص مشکلاتی کدام ممکن است نمایندگی های داده ها بنیان در بخش بانکی همراه خود آن بازو به گریبان هستند نیز ذکر شد:  به طور معمول نظام بانکی باید برای تکل وثایق بانکی جهت حاضر تسهیلات به این نمایندگی ها بازنگری تدریجی. وقتی یکی اجتناب کرده اند این نمایندگی ها راه اندازی و مورد حمایت منصفانه ارگان، وزارتخانه و هر دو سازمانی قرار خواهد گرفت، این بخش ها می توانند همراه خود راه اندازی شد این نمایندگی ها برای بدست آمده تسهیلات چنانچه نمایندگی نتوانست وثائق مشخص شده موسسه مالی را تهیه تدریجی، شخصی اقدام به ضمانت نمایندگی داده ها بنیان فوق تدریجی و هر دو شخصی وثایق می خواست را تامین تدریجی.

این کارشناس ارشد بانکی در شکسته نشده در خصوص اینکه تسهیلات 18درصدی یکی اجتناب کرده اند گلایه های داده ها بنیان ها اجتناب کرده اند موسسه مالی ها نیز خاص کرد: به طور معمول موسسه مالی ها بر ایده مصوبات موسسه مالی مرکزی درآمد تسهیلات اجتناب کرده اند همه خریدار ها بدست آمده می کنند، یعنی هیچ بانکی {نمی تواند} سرخود درآمد بدست آمده تدریجی. در خصوص نمایندگی های داده ها بنیان نیز نظام بانکی، مقامات و مجلس می توانند همراه خود مصوبه معادل سایر تسهیلات این اشکال را رفع کنند. یعنی چون آن است برای رهن عروسی رهن 4 درصدی می دهند برای نمایندگی های داده ها بنیان نیز منصفانه درآمد خاص برای تسهیلات مصوب کنند و موسسه مالی ها هم ملزم به  صنوبر هستند.  یعنی {در این} میان موسسه مالی ها بی تقصیرند.

زرگران در شکسته نشده همراه خود اشاره کردن مثالی اجتناب کرده اند تاثیر این نمایندگی ها در انبساط صنایع و جلوگیری اجتناب کرده اند خروج پول خارجی و مهاجرت نخبگان نیز گفت: من می خواهم به شخصه برای بازدید به نمایندگی داده ها بنیانی گذشت بودم کدام ممکن است تقاضا تسهیلات داشتند، تعدادی از مهندس نخبه دفتری را راه اندازی کرده و در جاری مونتاژ منصفانه قطعه برقی برای سمند بودند کدام ممکن است پیش اجتناب کرده اند این اجتناب کرده اند چین وارد می شد با این حال این الگوی ایرانی 9 تنها اجتناب کرده اند تذکر استاندارد معادل شبیه به الگوی زبان چینی بود، اما علاوه بر این می توان اعلام کردن کرد به مراتب همراه خود استاندارد تر بود با این حال برای سرمایه خواستن به رهن داشتند کدام ممکن است بدست آمده رهن 18 سهم به صرفه برای این نمایندگی نبود.