وحید اشتری به زندان محکوم شد


به گزارش ایسنا، وحید اشتری که مدتی پیش خبر سفر خانواده قالیباف به ترکیه را منتشر کرده بود، اکنون عکسی از پرونده کیفری شعبه 1057 دو مجتمع قضایی کارمندان کشور منتشر کرده و مدعی شده است که به ترتیب برای انتشار این خبر، «سیسمونی»، «خیری حسین طائب» و «مواد مربوط به هلدینگ یاس» در دادگاه محکوم شدند.

بر اساس تصویر منتشر شده از حکم دادگاه، وحید اشتری به دو سال کار شاقه و ممنوعیت از هرگونه فعالیت رسانه ای در فضای مجازی و واقعی محکوم شده است.

این رأی صادره غیابی ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی و پس از آن ظرف بیست روز دیگر قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد.