ورود تریلر برای مقابله با آپارتمانی + فیلم


به گزارش فارس، نصب تجهیزات محدودکننده سرعت توسط اداره راهداری و بار خیابان ای شهرستان درگز در روستای خانلانلو در نتیجه انحراف آن توسط تریلر ترانزیتی و ورود آن به منزل مسکونی این روستا شد.

{به دلیل} عمق بیش از حد برخورد این تریلر همراه خود دیوار حیاط منزل مسکونی محیط خیابان ای خسارت زیادی به بار آورد.


با این حال حامد محمودی رئیس اداره راهداری و بار خیابان ای شهرستان درگز در خصوص این حادثه به خبرنگار فارس اظهار داشت: بازو اندازهاها {به دلیل} تصادفات بیش از حد و در {پاسخ به} مطالبات مردمان در مبادی درگاه این روستا نصب شده است. دوام، پس اجتناب کرده اند حداقل 12 ساعت رنگ کنید.

وی افزود: در گذشته اجتناب کرده اند آغاز عملیات نصب بازو اندازها، علائم و علائم هشدار دهنده وجود داشت و کارمندان اداره راهداری همراه خود چراغ راهنمایی در محل حادثه حضور یافتند. این مقدماتی شتاب دهنده بود کدام ممکن است در محور ترانزیتی درگز – قوچان نصب شد کدام ممکن است بعد از همه توسط پیمانکاران خانه همراه خود حضور کارمندان اداره راهداری و بار خیابان ای درگز به پایان رسید.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/
رژیم کتوژنیک دکتر روشن ضمیر